Pyetja:

Çfarë dispozite ka namazi i bajramit? A është ai vaxhib apo sunnet?

****

Përgjigjja:

Namazi i Bajramit është vaxhib sipas një rivajeti nga Ebu Hanifeja, të këtij mendimi janë edhe Muhammed b. Hasan Esh-Shejbaniu, Imam Shafiu, dhe këtë mendim e ka zgjedhur Kemal b. Hummam, të cilin e ka konsideruar si mendim të zgjedhur në medh’hebin hanefi. Ndërsa, shumica e dijetarëve namazin e Bajramit e konsiderojnë sunet dhe pa dyshim ky është mendimi më i saktë.

(El-Mebsut, 2/37; Mexhme’ul Enhur, 1/172; El Asl, 1/335; El Umm, 1/399, shtëpia botuese: Darul Kutubil Ilmije; Sherhu Fethil Kadir, 2/40.)