Allahu i Madhëruar ka thënë: “Nëse largoheni prej mëkateve të mëdha e të cilat janë të ndaluara, Ne u shlyejmë mëkatet e vogla dhe u fusim në një vend të ndershëm.’’ |Nisa: 31| Profeti, sal-lAllahu alejhi ue sel-lem, ka thënë: “Mëkatet më të mëdha janë; shirku, vrasja, mosrespektimi i prindërve dhe dëshmia...
Pyetje: Parimisht, të gjitha fetë dhe religjionet, pasuesit e tyre i mësojnë që të veprojnë vetëm vepra dhe punë të mira. Atëherë përse duhet që njeriu të ndjekë vetëm Islamin? A nuk ka mundësi që ai të ndjekë një nga fetë e tjera? 1. Dallime madhore në mes të islamit dhe shumicës...

DHIKRI KUR THIRRET EZANI?

1. Kur thirret ezani, përsërisim fjalët që thotë muezini, me përjashtim të shprehjeve hajje ‘aleṣ-ṣalãh, hajje ‘alel felãḥ (Eja në namaz, eja në shpëtim)’, pasi në vend të tyre themi: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. Lã ḥawle we lã ḳuwwete il-lã bil-lãh. (S’mund të bëhet asnjë lëvizje dhe nuk ka fuqi...
Cilat ishin fjalët e fundit të Pejgamberit (salallahu alejhi ue selem) para se t’i jepte lamtumirën kësaj bote? Fjalët e fundit të Profetit (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të) para se t’i jepte lamtumirën kësaj bote, ishin: “O Allah, (me) shoqërinë më të lartë.” Ky është titulli që Buhariu i...
Pyetje: “Allahu iu shpërbleftë dhe iu bekoftë! Allahu na sjelltë dobi në atë që kemi dëgjuar dhe Allahu na faltë neve, juve dhe të gjithë myslimanët!” Ky pyetësi, o Shejkh, thotë: “Të lutem, pash Allahun, që ta bësh këtë pyetje (për mua).” Pyetja e tij është: “O Shejkh, më këshillo pash...
Së pari: Askush nuk mund ta mohojë se JOGA në origjinë rrjedh nga një religjion pagan Hindu dhe më pas Budist. JOGA është një emërtim në filozofinë hinduiste që tregon tërësinë e teknikave trupore apo mendore të cilat lejojnë bashkimin e trupit, mendjes dhe shpirtit me Zotin siç e quajnë ata  (Paramatman). Kushdo që ndjek ushtrimin e jogës quhet jogi apo jogin (gratë quhen jogini). Në librin “Joga dhe frymëmarrja”...
Përgjigje: Zoti i Madhëruar i pranon lutjet e besimtarëve që bëhen kundër zullumqarëve, por, përgjigjet e Tij kanë urtësi madhështore dhe kohë të duhur. Prandaj me këtë synohet, ndër tjerash: - Ai lë që zullumqarët të mbushen zullum shumë e më shumë deri në momentin e duhur, kur edhe i bënë të...
Dëmshpërblimi për marrëdhëniet intime me gruan që ka ciklin e saj mujorë Ai që nuk mund të përmbahet dhe ka marrëdhënie seksuale me gruan që ka ciklin e saj mujorë, është i detyruar që të paguaj si dëmshpërblim vlerën e një monedhe ari. Ibn Abbasi (radijAllahu anhume) ka transmetuar se...
Pyetje: Para disa ditësh kam lexuar një material ku thuhej se besimi i ardhjes së imam Mehdiut është i pasaktë dhe se nuk ka argumente të sakta rreth tij, e njëjta gjë thuhej edhe për rikthimin e Isait a.s, në kohën e fundit para Ditës së Kiametit. A kanë bazë...
Shënon Ebu Daudi (1555) se Profeti (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) i tha Ebu Umames: “A të të mësoj një fjalë që nëse e thua Allahu i Lartësuar do t’a largojë shqetësimin (pikëllimin) tënd?” Shejh Salih el-Feuzani (Allahu e ruajtë!) thotë se ai ka qenë Ebu Umameh el-Bahilij (radijAllahu anhu). Profeti...

TRENDI I PYETJEVE