Pyetja:

Kur nuk refuzohet lutja e agjëruesit?

***

Përgjigjja:

Falënderimi i takon Allahut.

Ekziston një transmetim në lidhje me virtytin e lutjes së atij që agjëron dhe thotë se ajo është përgjigjur. Ky transmetim është nga Ebu Hurejra, nga Pejgamberi ﷺ se agjëruesit dhe lutja e atij që i është bërë padrejtësi ngrihet mbi re, i hapen dyert e qiellit dhe Zoti, qoftë i lavdëruar dhe i lartësuar, thotë: “Me fuqinë time, do të të jep mbështetje (kundër keqbërësit), edhe pas njëfarë kohe.” [1] Sipas një transmetimi tjetër: “…dhe agjëruesi derisa të prishë agjërimin.” [2]
Pra, lutja e agjëruesit që pranohet është ajo që ai e bën derisa është duke agjëruar, derisa të fillojë ta prishë agjërimin, e jo pas kësaj. El-Kaari ka thënë: “Kur e prish agjërimin” – sepse prishja e agjërimit vjen pas kryerjes së një ibadeti, kur njeriu është në gjendje lutjeje dhe përuljeje.” [3]

Shejh Ibn Uthejmin është pyetur: Agjëruesi ka një lutje që i përgjigjet kur e prish agjërimin. Kur duhet bërë kjo lutje: para agjërimit, gjatë agjërimit apo pas saj? A ka ndonjë lutje që është transmetuar nga Profeti ﷺ ose ndonjë lutje që mund të sugjeroni që të bëhet në këtë kohë? Ai u përgjigj: Lutja/duaja duhet bërë para se të prishë agjërimin në perëndim të diellit, sepse kjo do të bashkojë qëndrimin e personit në gjendje lutjeje dhe përuljeje para Allahut xh.sh., me agjërimin e tij, dhe secila prej këtyre janë mjete duke marrë një përgjigje. Sa i përket kohës pas prishjes së agjërimit, personi do të jetë në gjendje pushimi dhe gëzimi dhe mund të bëhet i shkujdesur. Por ka një dhikër që është transmetuar saktë nga Profeti ﷺ. Pasi agjëronte ai thoshte: “Dhahebe el-zama’u uebtalat el-uruk ue thabata el-ajr in sha Allah (Etja është zhdukur, damarët janë lagur dhe shpërblimi është i sigurt nëse do Allahu).” Dhe kjo mund të thuhet vetëm pas prishjes së agjërimit. Gjithashtu është transmetuar se një nga sahabët thoshte: “Allahumma laka sumtu ve ‘ala rizkika aftartu (O Allah, për Ty kam agjëruar dhe me furnizimin Tënd e kam prishur agjërimin). Kështu që ju mund t’i luteni Allahut duke bërë lutjen e duhur që mendoni se duhet ta bëni.” [4]

Prandaj, përpiquni të bëni lutje para se të prishni agjërimin dhe kur të filloni ta prishni agjërimin. Disa nga dijetarët thanë se kjo përfshin edhe kohën pas prishjes së agjërimit; me fjalë të tjera, pas fillimit të prishjes së agjërimit. I Dërguari i Allahut ﷺ ka thënë: “Në momentin e prishjes së agjërimit, agjëruesi ka një lutje që nuk do të bëhet. refuzuar. Çfarë nënkuptohet me lutjen e agjëruesit në kohën e prishjes së agjërimit? A do të thotë lutja që bën agjëruesi disa çaste para se të prishë agjërimin, apo është menjëherë pas agjërimit? Lutjet/duaja mund të jetë para ose pas agjërimit, sepse fjala ‘inda’ (e përkthyer këtu si “në kohën e”) i përfshin të dyja.

Allahu e di më së miri.

Komisioni i Përhershëm për fetva

Bekr Ebu Zejd, Saalih el-Feuzan, ‘Abdullah ibn Gadjan, ‘Abd al-‘Aziz ibn ‘Abdillah Al esh-Shejkh.” (Fetaua el-Lejneh ed-Da’imah (9/30), vëll. 2).

islamqa.com

——————————

[1] Tirmidhiu (2526)

[2] Ahmedi (8030)

[3] Mirkaat el-Mafaateeh 4/1534

[4] el-Lika’esh-Shahri 8/25