Pyetja:

Si mbetet çështja e atij që tallet me një femër që vesh nikab (mbulesë islame) dhe që mbulon duart dhe fytyrën e saj?

***

Përgjigjja:

Ai person i cili tallet me muslimanen ose muslimanin për shkak të kapjes së tyre për fenë Islame është jobesimtarë (qafir), qoftë kjo tallje me hixhabin/nikabin plotësisht sheriatik apo tjetër. Ka ardhur në transmetim prej Ibn Omerit r.a se ka thënë: “Ka thënë një njeri në betejën e Tebuk-ut në një ulje me sahabët tjerë: “Nuk kemi parë sikur këta lexuesit tanë, më barkëmëdhenjë dhe më rrenacak në gjuhët e tyre dhe më frikacak në luftë” Në këtë rast njëri prej të pranishmëve i thotë: Ti je duke thënë gënjeshtër dhe ti je munafik (hipokrit), unë do ta njoftoj Pejgamberin ﷺ, dhe arriti lajmi deri te Pejgamberi dhe zbritën ajetet për këtë çështje. Ibn Omeri r.a., ka thënë: Dhe unë e shihja atë personin tallës se ishte i kapur për litarin e deves së Pejgamberit ﷺ se si i merte nëpër këmbë zvarrë gurëzit dhe duke thënë: “O i Dërguari i Allahut ne vetëm ishim duke u tallur dhe duke luajtur” dhe Pejgamberi ﷺ thoshte: Thuaj: A me Allahun, me ajetet e Tij dhe me Pejgamberin e Tij ju po talleni?! Mos u arsyetoni se keni bërë kufër pasi që keni besuar. Ne e falim njërin grup tuaj dhe e dënojmë grupin tjetër, përshkak se ishin kriminelë.” (Teube: 6566) Pra Allahu e ka bërë talljen me besimtarët sikurse talljen me Allahun, me ajetet e Tij apo me Pejgamberin e Tij”.

Shejh AbdulAziz Ibn Baz

Përktheu: Enis Arifi