Pyetja:

Kush e fal namazin e jacisë (darkës) të mangët me tre rekate dhe më pas flet apo ecën pak, a e përsërit namazin nga fillimi apo e vazhdon atë që fali mangët dhe më pas bën sexhden e harresës?

***

Përgjigjja:

Detyrë për të është që të mos e përsërisë të gjithë namazin nga fillimi por duhet ta plotësojë namazin sikurse veproi Pejgamberi ﷺ në hadithin që e trasmeton Imran iben Husejni, ku pasi përmend hadithin thotë: ”Nëse ndodh kjo (mangësi në namaz), është detyrë e çdo njeriu që ta plotësojë namazin e tij, e më pas të japë selam, pastaj të bëjë dy sexhdet e harresës (sehu), pastaj të japë selam, sikurse veproi Pejgamberi ﷺ”.

Shejh Ibn Uthejmin, “Mexhmu El-Fetaua ue rasail” (14/58)

Nëse imami jep selam para se të përfundojë namazin e tij dhe më pas ngrihet xhemati që të plotësojë atë që i iku, më pas i thuhet imamit se atij i ka ngelur pa falur edhe një rekat, dhe imami ngrihet që të plotësojë këtë rekat.

Xhemati u veçua tani duke ndjekur argumentet e sheriatit dhe ai është i arsyetuar në këtë veçim. Nëse imami kthehet për ta plotësuar namazin e tij, xhemati mund të zgjedhë: nëse dëshiron e vazhdon namazin secili më vete, dhe nëse dëshiron vazhdon dhe e ndjek imamin.

Shejh Ibn Uthejmin, “Sherh El-Mumti” (2/314)

Përktheu: Genti Rushiti