Pyetja:

A është e vërtetë që nuk i pranohet sadakaja apo zekati atij personi që është i përzier me kamatë, qoftë ai edhe dhënës i kamatës?

***

Përgjigjja:

Falënderimet i takojnë Allahut, paqja dhe bekimet e Tij qofshin mbi të Dërguarin e Tij Muhamed, mbi familjen, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në Ditën e Gjykimit!

Personi i cili punon me kamatë, pa marrë parasysh se në çfarë forme, pasuria e tij e tëra nuk është haram, por pasuria e tij në jurisprudencën islame trajtohet si pasuri e përzier me haram.

Prandaj themi se nëse ai jep sadaka nga ajo pasuria konkrete e kamatës, atëherë atij nuk i pranohet as sadakaja, as zekati, as haxhi, etj. Por nëse ai këto i bën me pasuri të përzier me kamatë dhe me fitime të tjera, atëherë nuk mund të mohohen në tërësi këto veprime si të papranuara.

Për këtë edhe i Dërguari i Allahut ﷺ, kur thirrej në gosti nga çifutët në shtëpitë e tyre, ai përgjigjej dhe hante nga pasuria e tyre, edhe pse ata punonin me kamatë, pasi pasuria e tyre ishte përzier.

Allahu e di më së miri!

Alaudin Abazi