Monday, June 5, 2023
Pyetja: Cilat janë disa prej melaikeve dhe detyrat e tyre? *** Përgjigjja: Besojmë në melaiket e Allahut dhe ato janë ashtu siç thotë Allahu i Lartësuar: “E ata thanë: “I Gjithëmëshirshmi ka fëmijë!” Larg saj qoftë madhëria e Tij! Ja, ata janë robër të ndershëm, që nuk flasin para Tij. Ata veprojnë me urdhrin...
Pyetja: A lejohet hedhja e gazetave dhe revistave në të cilat është përmendur emri i Allahut? *** Përgjigjja: Hedhja e çdo gjëje, në të cilën ka ajete apo hadithe të Profetit, ﷺ, është e ndaluar, sepse Fjalët e Allahut të Lartësuar janë të larta dhe duhet të nderohen, prandaj dhe Islami e ka...
Pyetja: A lejohet ta lexoj horoskopin? *** Përgjigja: Jo, nuk lejohet. Horoskopi është gënjeshter, shpifje dhe pretendim i dijes së fshehtë. E gjithë kjo nuk lejohet. Allahu thotë: “Thuaj: Nuk e di në qiej e as në Toke të Fshehtën askush përveç Allahut.” (Neml: 65) Ecuria, exheli, mosha jonë, janë sa e ka caktuar Allahu,...
Pyetja 5: Jezusi ka thënë:”…’Në të vërtetë, në të vërtetë po të them që, nëse njeriu nuk rilindet, nuk mund ta shohë mbretërinë e Perëndisë’“ (Gjoni 3:3). Unë jam “I rilindur” krishterë, a jeni ju “I rilindur” Musliman? Pyetja 6: Jezusi ka thënë: “Shkoni, pra, dhe bëni dishepuj nga të gjithë popujt,...
Pyetja 1: Jezusi thotë: “Unë dhe Ati jemi një” (Gjoni 10:30). Pra, a nuk është Jezusi njësoj ose i barabartë me të Atin e tij? Pyetja 2: Jezusi ka thënë: “Unë jam udha, e vërteta dhe jeta. Askush nuk vjen tek Ati, përveçse nëpërmjet meje” (Gjoni 14:6). Pra, a nuk është...
Pyetja: Nëse Allahu e udhëzon ndonjëri në Islam, atëherë çfarë duhet të thotë ai dhe çfarë duhet t'i thuhet atij? *** Përgjigjja: Ai duhet të thotë: "Dëshmoj se nuk ka të adhëruar me të drejtë përveç Allahut, dhe se Muhamedi është robi dhe i dërguari i Tij." (Fjalët duhet thënë në gjuhën arabe...
Pyetja: Në disa libra për besimin e myslimanit, të cilat i kam lexuar, kam parë ndarjen e besimit ndaj Allahut në tri lloje: Teuhid uluhije, rububije dhe esmau ue sifatu. Por, së afërmi, dëgjova nga një hoxhë, i cili thoshte se kjo ndarje nuk është e njohur te muslimanët e...
Pyetja: Pse Allahu nuk e ka shpallur këtë fe të bukur (Islamin) më herët se para 1442 viteve? *** Përgjigjja: Nëse thellohemi në historitë e të Dërguarve dhe se çfarë ata i kanë përcjellë njerëzimit me anë të shpalljes nga Allahu i Lartësuar, arrijmë në përfundimin se daveti (thirrja) e të gjithë të...
Pyetja: E kam lexuar këtë tekst në një faqe interneti dhe dua të di sa është i vërtetë: “Thëniet e dijetarëve të hershëm muslimanë që vërtetojnë se Allahu është mbi të gjitha krijesat e Tij janë të shumta për t’u përmendur në këtë përmbledhje. Dijetari i haditheve të shekullit të 15-të,...
Pyetja: A e ka parë Pejgamberi ﷺ, Allahun? *** Përgjigjja: Sipas mendimit më të saktë, Pejgamberi ﷺ nuk e ka parë Allahun me sy, por me zemër, sepse kur u pyet për këtë gjë, Ai tha: “Ai ishte dritë… Si mund ta shihja!?”. Pra Pejgamberi ﷺ ka parë një dritë, e cila e...

TRENDI I PYETJEVE