Pyetja:

Çfarë të bëjmë me ftohësin e ujit që nuk përdoret më nga xhemati i xhamisë?

***

Përgjigjja:

Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhamedin, të Dërguarin e Tij, ﷺ.

Duhet t’i kushtohet vëmendje nijetit të atij që e ka dhënë si vakëf dhe kushteve që ai ka përcaktuar. Nuk lejohet asgjësimi i vakëfit në mënyrë të ndryshme nga ajo që ka pasur për qëllim dhuruesi ose nga ajo që ai ka përcaktuar, përveç në rastet kur kjo është e nevojshme.

Një shembull i asaj që është e nevojshme është kur vakëfi është i papërdorur dhe askush nuk përfiton prej tij. Në atë rast, ai mund të zhvendoset në gjënë më të afërt me atë që donatori origjinal synonte.

Meqenëse donatori i këtij ftohësi ia ka dhënë xhamisë si vakëf dhe nuk është e mundur të përdoret në atë xhami të caktuar, mund të zhvendoset në një xhami tjetër ku do të përdoret.

Nëse nuk ka xhami që ka nevojë, atëherë ajo mund të zhvendoset në çdo vend ku mblidhen njerëzit, si në një kazermë ushtarake e kështu me radhë.

Bazuar në këtë, ajo nuk duhet të zhvendoset në kazermën ushtarake nëse nuk ka xhami që ka nevojë për të.

Shejh Ibn Uthejmin ka thënë: lejohet lëvizja e vakëfit nëse kjo i shërben një qëllimi më të madh. Nëse diçka nuk nevojitet në xhami – si qilim, dollap apo ndonjë gjë tjetër – mund ta zhvendosim në një xhami tjetër, nëse është e mundur. Nëse kjo nuk është e mundur, ne mund t’i shesim këto gjëra dhe ta shpenzojmë çmimin e tyre në xhami. Por nëse i përket Bashkësisë Islame, atëherë ata duhet ta përdorin atë në mënyrën më të përshtatshme. [1]

Për sa i përket shitjes së tij, kjo nuk lejohet përderisa është e mundur që ai të përdoret në një vend tjetër, sepse donatori ka pasur për qëllim të përfitojë njerëzit duke e furnizuar këtë ujë të ftohtë, prandaj ky qëllim duhet të merret parasysh.

Allahu e di më së miri.

—————————

[1] “Liqa’at el-Baab el-Maftooh (168)”