A bën të jepet sadakatul-fitri në institute fetare, bashkësi islame, apo organizata bamirëse, që pastaj ata ta shpërndajnë? Lejohet të jepet në organe kompetente dhe organizata bamirëse sadakatul-fitri në sasitë e përmendura dhe në vlerën e tyre në para, por me kusht që të dihet me bindje të sigurt se ato do të...
Koha e Sadaka-Fitrit Pyetje:  A mund të jepen fitrat në mes të Ramazanit? Përgjigje: Sadekatul-fitri, apo siç njihet ndryshe tek ne “fitrat” jepet për të shprehur falënderim ndaj Allahut, për t’u pastruar nga të metat që janë shfaqur gjatë Ramazanit dhe për t’u garantuar të varfërve ushqimin në ditën e Bajramit, në...
Përgjigje: Ajo që duket nga hadithi: "…përveç sadakatul xharije…", ka për qëllim atë që e ka bërë i vdekuri gjatë jetës së tij, e jo ajo që bëjnë fëmijët e tij pas vdekjes. Sepse të mirën që mund t'ia bëjë fëmija e ka sqaruar Resulull-llahu, sal-lall-llahu alejhi ue sel-lem,...
Allahu e di më së miri, mirëpo njeriu duhet ta lusë Allahun që ta falë të vdekurin. Dijetarët kanë përmendur se prej shkaqeve të cilat ia fshijnë njeriut mëkatet, është edhe dënimi i varrit. Nëse njeriu ka mëkate të cilat Allahu nuk ia ka falur gjatë jetës së tij,...
▪️Fjala Sadaka është fjalë e vjetër arabe dhe do të thotë: Lëmoshë. Rrënja prej të cilës rrjedh kjo fjalë në gjuhen arabe, përdoret për sendet e forta, sepse ato në gjuhen arabe cilësohen me fjalën “Sadk”.Në gjuhen arabe thuhet: “Shtizë sadk” dmth: Shtizë e fortë. Kështu, sadakaja është quajtur me këtë...
  Pyetje: Hoxhë, kur i lejohet dikujt të marrë lëmoshë nga tjetri? Përgjigje: Rregulli i Allahut në këtë botë është të hajë çdo njeri nga puna e dorës së tij, apo nga djersa e ballit të tij, siç ka thënë Profeti alejhi selam: "Nuk ka ngrënë dikush ndonjë ushqim më të mirë...
Pyetje: Dikush mund të pyesë nëse lejohet të merret borxh për të dhënë sadaka? Përgjigje: Përgjigja është jo, sepse sadakaja është vullnetare, ndërsa kthimi i borxhit është një detyrim serioz. Borxhi nuk është një çështje e lehtë. Kur njeriu vdes, shpirti i tij është i lidhur me borxhin, derisa të shlyhet. Shumë...
Pyetje: A mundem me jap sadaka në emër të babait tim të vdekur, a i shkon sevapi atij? Përgjigje: Lejohet dhënia e sadakasë (lëmoshës) për babain e vdekur dhe shpërblimi i arrin atij me lejen e Allahut. Transmetohet nga Aisheja (radijallahu anha) se: Një grua erdhi te Pejgamberi (salallahu alejhiveselem) dhe...
Përgjigje. Dihet se pasuria e burrit, eshte e burrit dhe askujt nuk i lejohet të japi sadaka nga pasuria e dikujt përveç me leje. Nëse bashkëshorti e ka lejuar atë që të japi sadaka prej pasurisë së tij për veten e saj apo për ndonjë të vdekur të familjes...
Dhënia e sadakasë për të ndjerin, sipas konsensusit të muslimanëve, i sjell dobi të vdekurit dhe shpërblimi i kësaj bamirësie arrin tek ai. Personi që e jep sadakanë (lëmoshën) edhe ai e merr shpërblimin e kësaj sadakaje. Hadithi i mëposhtëm e tregon më së miri këtë: Aishja – Allahu qoftë i...

TRENDI I PYETJEVE