Pyetja:

Cilat lutje bëhen në sexhden e leximit të Kuranit?

***

Përgjigjja:

Sexhede wexhhije lil-ledhĩ ḣaleḳahu we sheḳḳa sem’ahu we beṣarahu bi ḥawlihĩ we ḳuwwetihi. [Fe tebãrakall-llãhu aḥsenul ḣãliḳĩn!]

(Fytyra ime ka rënë në sexhde për Atë i Cili e krijoi, i dha të dëgjuarit dhe të parët e saktë, me fuqinë e Tij! [I Madhërishëm është Allahu, Krijuesi më i mirë!]) [1]

All-llãhumme ktub lĩ bihã ‘indeke exhran we ḍa’ë ‘annĩ bihã wizran wexh’alhã lĩ ‘indeke dhuḣran, we teḳabbelhã minnĩ kemã teḳabbeltehã min ‘abdike Dãwũd.

(O Allah! Më shkruaj me të shpërblimin, më hiq për shkak të saj një gjynah, ruaje atë për mua atje tek Ti, dhe pranoma atë ashtu sikurse ia pranove robit tënd Davudit!) [2]

———————————————————

[1] Tirmidhiu, Ahmedi dhe Hakimi

[2] Tirmidhiu dhe Hakimi