Pyetja:

Kur thirret ikameti ditën e xhuma?

***

Përgjigja:

“Bilali e thërriste ezanin (ditën e xhuma) kur Profeti ﷺ ulej në minber. Ndërsa ikametin për faljen e namazit kur ﷺ zbriste.”

Prej dobive të këtij transmetimi përmendim se ikameti për faljen e namazit thirret pas zbritjes (së imamit nga minberi) dhe jo kur mbaron hutbja. Përkundrazi, pasi mbaron hutben dhe zbret nga minberi thirret ikameti për faljen e namazit (të xhumasë).”

Shejh Ibn Uthejmini, “Et-Tealiku ala el-munteka” vëll. 3