“Bilali e thërriste ezanin (ditën e xhuma) kur Profeti ﷺ ulej në minber. Ndërsa ikametin për faljen e namazit kur ﷺ zbriste.”

Shejh Ibën Uthejmini (Allahu e mëshiroftë!) thotë: “Prej dobive të këtij transmetimi përmendim se ikameti për faljen e namazit thirret pas zbritjes (së imamit nga minberi) dhe jo kur mbaron hutbja. Përkundrazi, pasi mbaron hutben dhe zbret nga minberi thirret ikameti për faljen e namazit (të xhumasë).”

Et-Tealiku ala el-munteka vell. 3