Pyetja:

Në namazet kur imami nuk lexon me zë (të lartë), si p.sh., në namazin e drekës dhe të ikindisë, a duhet xhemati ta këndon El Fatihan?

***

Përgjigjja:

Në namazet pa zë, (në namazin e drekës dhe të ikindisë), ju lejohet xhematit ta lexojnë suren El Fatiha dhe një sure tjetër pas saj, nëse kjo mund të arrihet. Shejh Albani e përmend këtë me sened deri te sahabët. [1]
Por posa imami merr tekbir për ruku, xhemati e ndërprejnë leximin dhe e pasojnë imamin.

Hoxhë Zejd Haziri

————————–

[1] “Forma e namazit” (libër i përkthyer në gjuhën shqipe)