Pyetja:

A ka ndonjë problem nëse e lë telefonin ndezur me këndim Kurani ndërsa flej, deri në sabah?

***

Përgjigjja:

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut, Muhamedin ﷺ!

Para se t’i përgjigjeshim pyetjes së shtruar, do të ishte e udhës të përmendnim mendimin e juristëve muslimanë mbi dispozitën e dëgjimit të vëmendshëm (në heshtje) kur lexohet Kurani.

Në lidhje me këtë, Allahu i Madhëruar ka thënë: “Kur të lexohet Kurani, dëgjoni dhe heshtni, në mënyrë që të mëshiroheni!(Araf, 204)

Bazuar në këtë thënie kuranore, juristët muslimanë kanë dhënë dy mendime kryesore:

Mendimi i parë: Dëgjimi i vëmendshëm (në heshtje) i Kuranit, teksa ai lexohet, është obligim në çdo rast, në namaz dhe jashtë tij. Ky është edhe mendimi i medh’hebit hanefi. Juristët hanefi kanë mendime të ndryshme lidhur me faktin nëse kjo duhet të bëhet nga të gjithë të pranishmit (është obligim individual) apo nga një pjesë e tyre (obligim kolektiv). Ibn Abidin thotë: ‘Si rregull, dëgjimi i Kuranit në heshtje (teksa ai lexohet) është farz kifaje, sepse kështu atij i jepet haku, i jepet vëmendje dhe nuk lihet pas dore dhe kjo arrihet duke e dëgjuar atë (Kuranin) në heshtje disa prej të pranishmëve, sikurse në rastin e kthimit të selamit.’”3

Mendimi i dytë: Dëgjimi i vëmendshëm (në heshtje) i Kuranit, teksa ai lexohet, është obligim vetëm në namaz, kurse jashtë tij është mendub4 (i pëlqyeshëm). Ky është mendimi i shumicës së juristëve muslimanë. Ata janë të mendimit se thënia kuranore në fjalë (në suren El-Araf: 204) ka të bëjë vetëm me gjendjen e namazit.

Gjithsesi, muslimani lipset të bëjë kujdes që ta dëgjojë në heshtje me vëmendje Kuranin teksa ai lexohet, duke shfaqur kësisoj madhërim dhe respekt për Kuranin e Madhërishëm.

Ndërsa sa i përket lënies së telefonit apo ngjashëm, që të lexojë Kuran ndërkohë që personi gjendet në shtëpi ose jashtë saj, zgjuar ose fjetur, dijetarët thonë se e tillë gjë nuk përbën problem, por me kushtin që ambienti përreth leximit të Kuranit të jetë pa zhurma dhe britma, pa zëra (sidomos muzikorë) të tjerë anësorë veç Kuranit dhe të jetë i denjë për Kuranin; përndryshe më parësore është që aparati i leximit të Kuranit të mbyllet.

Më konkretisht, dijetar i shquar Ibn Uthejmini, në lidhje me këtë çështje, ka thënë: “Disa persona më thonë se ata e kanë zakon të flenë duke dëgjuar Kuran. Për këtë nuk ka problem. Nëse personi shtrihet për të fjetur dhe nuk bën gjë tjetër por dëgjon Kuran, nuk ka problem.”

Allahu e di më mirë.

Burimi:Jetaever8