Wednesday, September 27, 2023
● Pyetje: Çfarë do të thotë mevlud? - Përgjigje: Mevlud vjen nga gjuha arabe që do të ditëlindje dhe në Shqipëri ka marrë kuptimin e festimit të ditëlindjes së Profetit Muhamed -paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të-. ● Pyetje: A lejohet mevludi? - Përgjigje : Nuk lejohet, sepse nuk është...
Pyetje: Pse në kohën e komunizmit nuk kishte degjenerime (vrasje, vjedhje, narkomani) si sot në demokraci? Përgjigje: Gjërat në jetë kanë ndryshuar aq shumë gjatë viteve sa tani narkomania e shumë gjëra negative janë përhapur kudo. Krimet e kohës së Komunizmit janë aq të mëdhaja se ato nuk e kanë...
Pyetje e shkurtër në formulim, por kërkon përgjigje të gjatë dhe të detajuar. Falë ndihmës së Allahut janë shkruar shumë libra me këtë tematikë, andaj, për të mos u marrë shumë me kuptimet gjuhësore, barrë e hequr nga fjalorët e përpiluar në vendet ku ka lindur e është zhvilluar...
Pyetja: A është gjynah të flemë pas namazit të sabahut? *** Përgjigjja: Sipas nevojës, nëse ke nevojë të flesh mundesh të flesh, nuk ka ndalesë. Tani po flasim vetëm për normën se a lejohet apo nuk lejohet, që dallon nga trajtimi se çfarë është më mirë. Të jemi të sinqertë, ne jemi në sprovë...

A është puna farz?

Pyetja: A është puna farz? A mund të na tregoni diçka rreth kësaj thënie shumë të përhapur në popull? *** Përgjigjja: Po, është e vërtetë se kjo thënie është e përhapur në popull dhe nëse hulumtojmë citatet sheriatike atëherë kuptojmë se me të vërtetë muslimani është i obliguar që ta kërkoj rriskun, do...
Pyetja: Çka do të thotë ibadet (adhurim)? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhamedin, të Dërguarin e Tij, ﷺ. Ibadetin dijetarët e kanë definuar në forma të ndryshme. Në mesin e tyre është edhe definicioni i njohur dhe gjithpërfshirës i Ibn Tejmijes i cili thotë: "Ibadeti...
Pyetja: Cili është gjykimi islam për një njeri që e urren shumë këtë jetë dhe i kërkon Allahut që të vdesë nëse kjo është e mirë për të, dhe ai pret vdekjen? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Nuk i lejohet muslimanit të urrejë jetën dhe dëshpërimin nga ajo, Allahu i Lartësuar...
Pyetja: A pengon në abdes mbjellja e qerpikëve? *** Përgjigjja: Me Emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshiruesit! Lavd i qoftë Allahut! Përshëndetjet e Allahut dhe melekëve të Tij qofshin mbi të Dërguarin e Tij Muhamedin ﷺ, familjen dhe shokët e tij! Në parim, vendosja e këtyre qerpikëve nuk lejohet fare, përveçse në rast domosdoshmërie,...
Pyetja: Sipas Sunetit, kur është koha e duhur për të lexuar suren Kehf të premten? A duhet të lexohet pas sabahut dhe para namazit të xhuma apo në çdo kohë të ditës së xhuma? Gjithashtu, a është prej Sunetit leximi i sures Al-Imran të premten? Dhe nëse po, kur është...
Pyetja: A lejohet të thuhet: "Deshën kohërat që të ndodhë kështu" apo "Kështu deshi caktimi"? *** Përgjigjja: Fjalët "Deshën kohërat" apo "Deshi caktimi" janë fjalë të këqija, sepse kohërat d.m.th., koha e po ashtu edhe caktimi nuk mundet që të dëshirojnë, të dëshiruarit i takon Allahut. Por nuk ka ndonjë të keqe nëse...

TRENDI I PYETJEVE