Gjykimi i shkuarjes me vonesë në punë dhe dalja para kohes prej saj Shejh Muhamed ibën Salih elUthejmin, Allahu e mëshiroftë ka thënë: “Ashtu siç nuk ka dëshirë punëtori që shteti mos t’ia mungojë pagën, po ashtu edhe punëtori nuk duhet të lë diçka pa përmbushur nga e drejta e shtetit. Nuk...

CILI ËSHTË QËLLIMI YT?

CILI ËSHTË QËLLIMI YT?Çfarë di për veten tënde para të ekzistonte gjithësia? Jo, leje këtë pyetje; Çfarë di për veten tënde para se të ekzistonin prindërit tu? Ë’ë, leje edhe këtë pyetje; Më thuaj, çfarë di për veten tënde para se të derdheshe si një farë me erë te...
Dr. Halid el-Xhubejr, Allahu e ruajtë.Erdhi një person dhe më tha, kamë braktisur çdo gjë pos duhanit.I thashë: A don ta lësh edhe atë?Tha: Pasha Allahun, ky duhan po më shqetëson, e kam të pamundur ta braktisi atë.I thashë: Dëgjo! Pas çdo cigare që pin, fali dy rekate namaz.Tha:...
Pyetje: Parimisht, të gjitha fetë dhe religjionet, pasuesit e tyre i mësojnë që të veprojnë vetëm vepra dhe punë të mira. Atëherë përse duhet që njeriu të ndjekë vetëm Islamin? A nuk ka mundësi që ai të ndjekë një nga fetë e tjera? 1. Dallime madhore në mes të islamit dhe shumicës...
Shenjtëria e gjakut të muslimanit Pas kufrit (mosbesimit) nuk ka mëkat më të madh sesa mbytja e njeriut të pafajshëm. I Dërguari i Allahut, sal-lallahu alejhi ve sel-lem, thotë: “Shkatërrimi i dynjasë është më i lehtë tek Allahu sesa vrasja e një muslimani.” Mëkati më i madh pas kufrit është derdhja...
Pyetje: A po shfrytëzohet koha nga njerëzit sa duhet dhe siç duhet? Përgjigje: Njerëzit në Ditën e Gjykimit, edhe ata që do shkojnë për xhehenem po edhe ata që fitojnë xhenetin do të pendohen për çështjen e kohës, për mos shfryrëzimin e saj. Njerëzit e kohës bashkëkohore, shumica e tyre...
Optimizmi gjatë kohëve të vështira dhe trazirave Shejh AbdulAziz Alu Esh-Shejh (Allahu e ruajttë): "Muslimani nuk e humb shpresën në ndihmën dhe mëshirën e Allahut. Ai vazhdimisht i kujton fjalët e Allahut: "Është detyra Jonë që t’i ndihmojmë besimtarët." (Er-Rum, 47) "Sigurisht, Ne do t’i ndihmojmë të dërguarit Tanë dhe besimtarët, si...
A llogaritet përgojim përmendja e të metave të atyre që i përhapin ato në rrjetet sociale? Dijetarët kanë përmendur se nuk është përgojim nëse dikush flet për një person i cili mëkatin e tij e vepron publikisht. Shembull: për atë që pi duhan haptazi, nëse thua për të “filani që...
Përgjigjja: Këtu është në pyetje qytetërimi! Profetët kanë vuajtur shumë përballë kësaj pyetjeje dhe kjo ka bërë që shumë njerëz t'i braktisnin ata. Çështja e qytetërimit është origjina e mosbesimit të kombeve përgjatë epokave. Allahu i Madhëruar ka thënë: “Kur u lexohen vargjet Tona të qarta, jobesimtarët u thonë atyre që kanë besuar:...
Nuk lejohet dhënia e ryshfetit. Në Islam ryshfeti i ndaluar. Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem ka thënë: “Allahu e ka mallkuar atë që jep ryshfet dhe atë që merr ryshfet.” Ai është prej mëkateve të mëdha. Është mallkim prej Allahut. A ka më mëkat më të madh sesa ato...

TRENDI I PYETJEVE