Pyetja:

Shumë njerëz që nuk falen kurrë kanë fat, sepse iu jepet mundësia për të studiuar nëpër vende të ndryshme kurse neve muslimanëve që falim namaz nuk na jepet kjo mundësi. Si e komentoni ju këtë?

***

Përgjigjja:

Kjo ndoshta është një mirësi për ju ngase Allahu thotë: “Por mund që ju ta urreni një send, e ai është shumë i dobishëm për ju, dhe mund që ju ta doni një send, e ai është dëm për ju. Allahu e di (fundin e çdo sendi) e ju nuk dini.” (Bekare: 216)
Dhe thotë: “Të mos mashtrojë bredhja nëpër qytete e atyre që nuk besuan.” (Ali-Imran: 196)
Duhet që t’i mbështetesh Allahut dhe të bësh dua që ta kesh atë që është më e mirë për ty në këtë botë dhe në ahiret, sepse dihet, se në vendet me popullsi joislame është rrezik të jetosh-studiosh ngase ato janë vende në të cilat ka shumë fitne. Sa e sa raste kemi dëgjuar se kanë shkuar në to muslimanë të sinqertë por janë kthyer armiq të Islamit dhe kjo për shkak se ata nuk iu japin rastin atyre që falin namazin që të studiojnë në vende të jashtme. Është një argument i qartë se është rrezik për fenë tënde nëse shkon ti atje ngase ata të urrejnë ty pse je fetar.

Por, nëse të mundësohet që të studiosh në ndonjë vend dhe je i sigurt se mund ta praktikosh fenë i lirë atëherë nuk është e ndaluar një gjë e tillë. Allahu e di më së miri.

Bedri Robaj