Pyetja:

A i lejohet babait të huazojë para nga i biri për të shkuar në haxh?

***

Përgjigjja:

Falënderimi i takon Allahut.

Nëse shteti ju jep para për t’u kujdesur për fëmijët tuaj, siç duket nga ajo që keni thënë, atëherë paratë ju përkasin juve dhe ju mund të shpenzoni çdo gjë që është e tepërt për nevojat tuaja dhe atyre të vartësve tuaj për çfarë të doni. Në fakt, ju duhet të shkoni për haxh nëse mund t’i përballoni shpenzimet e haxhit përveç asaj që shpenzoni për nevojat tuaja dhe të vartësve tuaj. Por nëse shteti ua jep paratë fëmijëve, dhe ju vë në krye të shpenzimeve për ta, atëherë paratë janë të tyre. A mund të marrësh diçka nga paratë e tyre për të bërë haxhin?

Në lidhje me këtë ka një dallim mendimi mes fukahave.

1.. Hanbelitë janë të mendimit se babai mund të marrë çfarë të dojë nga pasuria e djalit të tij, pavarësisht nëse ka nevojë të dëshpëruar për të apo jo, përderisa kjo nuk është në dëm të interesave të djalit. Bazuar në këtë, ju mund të merrni disa nga paratë e fëmijëve tuaj për të bërë haxhin. Ata cituan si dëshmi për këtë hadithin e transmetuar nga Amr ibn Shuajbi, nga babai i tij, nga gjyshi i tij: Një burrë erdhi te Pejgamberi ﷺ dhe tha: O i Dërguar i Allahut, unë kam pasuri dhe fëmijë, dhe babai im ka nevojë për pasurinë time. Ai tha: “Ti dhe pasuria jote janë të babait tënd. Fëmijët tuaj janë ndër fitimet tuaja më të mira, kështu që ju mund të merrni nga të ardhurat e fëmijëve tuaj, t’i përdorni ato dhe t’i shijoni ato.” [1]

2.. Shumica e dijetarëve janë të mendimit se babait i lejohet të marrë nga pasuria e fëmijës së tij vetëm me kusht që ai të jetë në nevojë; me fjalë të tjera, se ai ka nevojë për ushqim, pije, veshje dhe të ngjashme. Bazuar në këtë, ai nuk ka të drejtë të marrë para për të kryer haxhin. Ata cituan si provë kuptimin e përgjithshëm të teksteve që ndalojnë marrjen e pasurisë së dikujt tjetër, përveçse me pëlqimin e tij vullnetar, dhe faktin se leja për të marrë nga pasuria e fëmijës është e kufizuar në rastet e nevojës. Transmetohet se Aishja (Allahu qoftë i kënaqur me të) ka thënë: I Dërguari i Allahut ﷺ ka thënë: Fëmijët tuaj janë dhuratë nga Allahu për ju. Ai i dhuron kujt të dojë femra dhe kujt të dojë i dhuron meshkuj, andaj ato dhe pasuria e tyre ju përkasin juve, nëse keni nevojë. [2]

Ibn Kudame thotë: Babai mund të marrë çfarë të dojë nga pasuria e djalit të tij dhe ta marrë atë, pavarësisht nëse babai ka nevojë për atë që merr apo jo, dhe nëse fëmija është i mitur apo i rritur. subjekt i dy kushteve:

Së pari, që ai të mos e trajtojë djalin e tij padrejtësisht ose t’i shkaktojë dëm atij dhe të mos marrë asgjë që i nevojitet djalit.

Së dyti, që nuk i merr lekë një djali dhe ia jep tjetrit. Këtë e ka thënë Ahmedi sipas një transmetimi të transmetuar nga Isma’il ibn Sa’id. Kjo për shkak se është e ndaluar të veçohet një nga fëmijët e tij për dhurata nga pasuria e tij, prandaj është më e përshtatshme që të ndalohet të veçohet një nga fëmijët e tij për një dhuratë të marrë nga pasuria e një fëmije tjetër. Ebu Hanifja, Maliku dhe Shafiu thanë: Nuk i lejohet atij të marrë asgjë nga pasuria e djalit të tij, përveç aq sa ka nevojë, sepse Pejgamberi ﷺ tha: gjaku dhe pasuria juaj janë të shenjta për ju, po aq të shenjta sa kjo ditë e juaja në këtë muaj tuajin.” Dhe për shkak se i biri ka pronësi të plotë mbi pasurinë e tij, kështu që nuk i lejohet babait t’ia marrë atë, si p.sh. marrja e diçkaje që i nevojitet djalit.” [3] Ne kemi deklaruar më parë në faqen tonë të internetit se pikëpamja e shumicës së dijetarëve është se babai nuk ka të drejtë të marrë asgjë nga pasuria e djalit të tij kur nuk ka nevojë për të.

Isamqa.com

———————————————-

[1] Ahmedi (6678), Ebu Davudi (3530) dhe Ibn Maxhe (2292)

[2] Hakimi (2/284) dhe Bejhakiu (7/480)

[3] Mugni 6/320

Comments are closed.