Pyetja:

A lejohet përdorimi i gjërave të bëra nga lëkura e kafshëve?

***

Përgjigjja:

Falënderimi i takon Allahut.

Lëkurat e kafshëve përdoren për të bërë shumë gjëra, si çanta dore, pallto, këpucë, rripa e kështu me radhë.

“Lëkura artificiale” – qoftë nga nënproduktet e naftës apo materiale të tjera – është e lejuar dhe është e pastër (tahir), sepse parimi themelor në lidhje me sendet është se ato janë të pastra dhe të lejuara.

Sa i përket gjërave që janë bërë nga lëkura e kafshëve, vendimi ndryshon sipas kafshës nga lëkura e së cilës janë bërë.

Ka disa skenarë kur bëhet fjalë për lëkurën e kafshëve:

1. Nëse lëkura vjen nga një kafshë, mishi i së cilës lejohet të hahet dhe është therur në mënyrën e përcaktuar në mësimet islame,

atëherë kjo lëkurë është e pastër sipas konsensusit të dijetarëve, sepse është bërë e pastër me therjen e duhur, siç janë lëkurat e devesë, bagëtisë, deleve, drerëve, lepujve e kështu me radhë, pavarësisht nëse lëkura është nxirë apo jo.

Ibën Hazmi (Allahu e mëshiroftë) thotë: Dijetarët janë pajtuar njëzëri se lëkura e kafshëve, mishi i të cilave lejohet të hahet, nëse theret në mënyrën e caktuar, është e pastër dhe lejohet përdorimi dhe shitja e saj. .” [1]

2. Nëse lëkura vjen nga një kafshë, mishi i së cilës lejohet të hahet, por kafsha nuk është therur në mënyrën e përcaktuar në mësimet islame, përkundrazi ajo ka ngordhur nga shkaqe natyrore ose është therur, por në një mënyrë që nuk është e përcaktuar. në mësimet islame, atëherë në këtë rast lëkura është e papastër (nexhis), sepse ajo është pjesë e një kafshe që ka ngordhur nga shkaqe natyrore dhe të ngjashme, dhe një kafshë e tillë e ngordhur është e papastër dhe ajo mund të pastrohet vetëm me rrezitje (lexo: rexhje). Pasi të jetë nxirë, bëhet e pastër.

Rrezitja do të thotë: trajtimi i lëkurës me detergjentë dhe antiseptikë për të hequr çdo erë të keqe, kalbësi dhe lagështi në të. Për këtë qëllim ata përdornin gjethet e mimozës flava, tëmthat, bimët shabb [një lloj bime aromatike] dhe lëkurat e shegës…

Në kohët moderne, rrezitja bëhet në fabrika të mëdha duke përdorur disa substanca kimike që pastrojnë lëkurën dhe kjo i shërben të njëjtit qëllim. … Rrezitja mund të bëhet duke përdorur çdo gjë që largon erën e keqe dhe papastërtitë nga lëkura.

Të gjitha lëkurat që përdoren në ditët e sotme në çanta, veshje, këpucë e kështu me radhë janë rrezitur dhe pastruar nga lagështia dhe gjaku.

Fakti që lëkurat e kafshëve pastrohen me rrezitje tregohet nga transmetimi i Ebu’l-Khajrit, i cili thotë se ai e pyeti Abdullah ibn Abasin (Allahu qoftë i kënaqur me të): Ne jetojmë në perëndim (el-maghrib) dhe me ne ka berberë e magjistarë që na sjellin një dash që e kanë therur, por ne nuk e hamë mishin e tyre. Dhe na sjellin lëkura në të cilat vendosin yndyrë. Ibën Abasi ka thënë: Ne e pyetëm të Dërguarin e Allahut ﷺ për këtë dhe ai tha: “Rrezitja e tij është pastrimi i tij”. [2]

Transmetohet gjithashtu nga Ibn Abbasi (Allahu qoftë i kënaqur me të) se ai ka thënë: Një dele iu dha në bamirësi një robëreshe të liruar të Mejmunes, por ajo ngordhi. I Dërguari i Allahut ﷺ kaloi pranë saj dhe tha: “Pse nuk e merrni lëkurën e saj dhe nuk e nxini atë dhe ta përdorni?” Ata thanë: Ka vdekur o i Dërguar i Allahut (d.m.th. ka vdekur nga shkaqe natyrore dhe nuk është therur siç duhet). Ai ﷺ tha: “Është haram vetëm ngrënia e saj”. [3]

Kjo tregon se lëkura e një kafshe, mishi i së cilës lejohet të hahet [nëse theret siç duhet] që ka ngordhur nga shkaqe natyrore, mund të pastrohet me rrezitje.

Ibn Batali (Allahu e mëshiroftë) ka thënë:

Ky është mendimi i shumicës së dijetarëve dhe myftinjëve. Ibn el-Kassar ka thënë se kjo e fundit është pikëpamje e Malikut, dhe është gjithashtu pikëpamja e Ebu Hanifes dhe Shafiut.” [4]

3. Nëse është lëkura e mishngrënësit, si lëkura e luanit, tigrit, leopardit, ujkut, ariut, çakalit ose nuselales,

lëkurat e këtyre kafshëve janë të papastra, pavarësisht nëse janë therur, kanë ngordhur për shkaqe natyrore apo janë vrarë, sepse edhe nëse theren në mënyrën e duhur, ato nuk bëhen hallall e as të lejuara. Prandaj ata janë të papastër në të gjitha rrethanat.

Dijetarët dallojnë në mendime nëse rrezitja e bën lëkurën e këtyre kafshëve të pastra apo jo.

Pavarësisht nëse themi se lëkurat e këtyre kafshëve bëhen të pastra me rrezitje apo jo, nuk lejohet përdorimi i tyre në të dyja rastet, për shkak të teksteve të vërteta ku thuhet se nuk lejohet përdorimi i tyre.

Kjo tregohet nga transmetimi i transmetuar nga Ebu’l-Malih nga babai i tij, sipas të cilit Profeti ﷺ ndaloi përdorimin e lëkurës së mishngrënësve si orendi. [5]

Dhe është transmetuar nga el-Mikdam ibn Ma‘di Karib se i Dërguari i Allahut ﷺ e ka ndaluar veshjen e lëkurës së mishngrënësve dhe hipjen mbi to (duke i vendosur ato nën shalë). [6]

Këto hadithe tregojnë se nuk lejohet fare përdorimi i lëkurës së mishngrënësve.

Tirmidhiu ka thënë: “Disa nga këta dijetarë nga sahabët e Profetit ﷺ dhe të tjerë thanë se ata e konsideronin të papëlqyeshme (mekruh) përdorimin e lëkurës së mishngrënësve edhe nëse ato ishin të nxira. Ky është mendimi i ‘Abdullah ibn el-Mubarek, Ahmedit dhe Is’hakut, dhe ata e ndaluan rreptësisht mbajtjen e tyre dhe faljen në to.” [7]

Njëri prej dijetarëve ka thënë: Ndalimi për lëkurën e mishngrënësve i referohet përdorimit të tyre para se të nxihen.

En-Neveviu (Allahu e mëshiroftë) tha: “Kjo është një pikëpamje e dobët, sepse nuk ka kuptim të veçohen lëkurat e mishngrënësit për t’u përmendur në atë rast; përkundrazi kjo vlen njëlloj për të gjitha lëkurat e kafshëve.” [8]

Arsyeja e ndalimit të përdorimit të këtyre lëkurave është ajo që përfshin krenarinë dhe arrogancën, dhe sepse ajo u ngjan tiranëve dhe sepse është veshja e atyre që jetojnë një jetë luksoze dhe ekstravagante.

Në bazë të kësaj, nuk lejohet përdorimi i tyre, pavarësisht nëse themi se lëkurat bëhen të pastra me nxirjen apo jo.

4. Nëse është lëkura e një kafshe jo mishngrënëse, mishi i së cilës nuk lejohet të hahet, si lëkura e gjarpërinjve, elefantëve, gomarëve, majmunëve, derrave e kështu me radhë,

lëkurat e këtyre dhe kafshëve të ngjashme janë të papastërta, pavarësisht nëse janë therur, ngordhur nga shkaqe natyrore apo janë vrarë, sepse edhe nëse theren në mënyrën e duhur, ato nuk bëhen hallall e as të lejuara. Prandaj ata janë të papastër në të gjitha rrethanat.

Por nëse këto lëkura nxihen, a bëhen ato të pastra? Në mesin e dijetarëve ka dallime në mendime lidhur me këtë çështje.

Thuhej se rrezitja pastron të gjitha llojet e lëkurës, përveç lëkurës së qenve dhe derrave.

Ky mendim, siç ka thënë Ibn Abdul-Berr (Allahu e mëshiroftë), është pikëpamja e shumicës së juristëve në mesin e ehl-ar-ra’iut (dijetarëve që nxjerrin vendime në bazë të analogjisë) dhe ehlul- athar [dijetarët që bazojnë vendimet në raporte] në Hixhaz, Irak dhe Siri. [9]

Këtë pikëpamje e tregojnë edhe fjalët e Pejgamberit ﷺ: “Nëse lëkura është e nxirë, ajo bëhet e pastër”. [10] dhe “Çdo lëkurë e nxirë është bërë e pastër.” [11]

Fjala ihab (e përkthyer këtu si lëkurë) i referohet lëkurës para se të nxihet; është një fjalë e përgjithshme që u referohet të gjitha llojeve të lëkurës së kafshëve.

Nga kjo përjashtohen lëkurat e qenve dhe derrave, sepse të dy janë të papastër kur janë gjallë, dhe nëse të qenurit e gjallë – që është më e fortë se nxirja në aspektin e pastrimit – nuk i bën ato të pastra, atëherë është më e përshtatshme të thuhet se rrezitja nuk i bënë të pastra.

Rrezitja largon shkaktarin e papastërtisë, që është lagështia dhe gjaku. [12]

Qentë dhe derrat janë të papastër në vetvete, që do të thotë se e gjithë kafsha me të gjitha pjesët e saj është e papastër, qoftë e gjallë apo e vdekur, kështu që ata nuk janë të papastër për shkak të ndonjë gjaku apo lagështie që ka në to – si në rastin e çdo kafshe tjetër të ngordhur. Prandaj ato nuk mund të pastrohen. [13]

Ibn Abdul-Berr (Allahu e mëshiroftë) ka thënë: “Fjalët e Profetit ﷺ: “Çdo lëkurë e nxirë është bërë e pastër.” përfshijnë të gjitha llojet e lëkurave të kafshëve, por shumica e gjeneratave të hershme u pajtuan unanimisht se lëkura e derrit nuk përfshihet në të.” [14]

Dhe ai (Allahu e mëshiroftë) gjithashtu ka thënë: “Sa i përket fjalëve “Çdo lëkurë e nxirë është bërë e pastër”, ato i referohen të gjitha lëkurave, të cilat janë të gjitha llojet e lëkurës së kafshëve, sepse formulimi është i përgjithshëm në kuptim, dhe nuk i referohet ndonjë gjëje specifike… Kjo është pikëpamja e shumicës së dijetarëve dhe myftinjve, me përjashtim të lëkurës së derrit, e cila nuk përfshihet në kuptimin e përgjithshëm të fjalëve “Çdo lëkurë që është nxirë është bërë e pastër”, sepse është i ndaluar në vetvete, qoftë i gjallë apo i vdekur, dhe lëkura e tij është si mishi i tij. Ashtu si mishi dhe lëkura e tij nuk mund të bëhen të pastra edhe nëse theret në mënyrën e duhur, rrezitja gjithashtu nuk mund të pastrojë lëkurën e saj.” [15]

Pikëpamja e dytë është se rrezitja pastron vetëm lëkurën e kafshëve, mishi i të cilave lejohet të hahet. Sa i përket kafshëve, mishi i të cilave nuk lejohet të hahet, lëkurat nuk mund të pastrohen me rrezitje. Ky është mendimi i Euzait dhe është një pikëpamje që është transmetuar nga Imam Ahmedi. Është gjithashtu pikëpamja e favorizuar nga Shejhul-Islam Ibn Tejmije (Allahu e mëshiroftë) në një nga dy pikëpamjet e tij.

(Shih: Sherh Sahih Muslim nga en-Nevevi (4/54); el-Kuru‘ nga Ibn Muflih (1/102); Mexhmu‘el-Fetava nga Ibn Tejmije (21/95)).

Kjo pikëpamje u favorizua edhe nga një numër dijetarësh bashkëkohorë, si Shejh Muhamed ibn Ibrahim, Shejh Ibn Baz dhe Shejh Ibn Uthejmin (Allahu i mëshiroftë të gjithë).

Ata cituan si dëshmi hadithin e Seleme ibn el-Muhabbiq, sipas të cilit Pejgamberi i Allahut ﷺ, gjatë fushatës së Tebukut, thirri për ujë që kishte një grua. Ajo tha: “Unë nuk kam asgjë përveç asaj që është në një lëkurë uji të bërë nga një kafshë që ka ngordhur nga shkaqe natyrore.” I Dërguari ﷺ tha: “A nuk e keni nxirë atë?” Ajo tha: “Sigurisht.” Ai ﷺ tha: “Atëherë nxirrja e tij është njësoj si therja e tij”. [16]

Kështu ai e krahasoi nxirjen me therjen në mënyrën e përcaktuar, dhe therja në mënyrën e caktuar bëhet vetëm në rastin e kafshëve, mishi i të cilave lejohet të hahet. [17]

Sa i përket përdorimit të gjërave që bëhen nga lëkura e kafshëve, mishi i të cilave nuk lejohet të hahet, ka pikëpamje të ndryshme dijetare. Ata dijetarë që mendojnë se rrezitja pastron lëkurën e konsiderojnë si të lejuar përdorimin e këtyre lëkurave, ndërsa ata që mendojnë se rrezitja nuk pastron lëkurën e kafshëve, mishi i të cilave nuk lejohet të hahet, nuk e konsiderojnë të lejuar përdorimin e këto lëkura, ose për t’u ulur mbi to ose për t’i përdorur në çfarëdo mënyre.

Shejh Ibn Uthejmin (Allahu e mëshiroftë) është pyetur: “Cili është udhëzimi për përdorimin e lëkurës së kafshëve; çfarë është hallall në këtë drejtim dhe çfarë është haram?”

Ai tha: “Dihet mirë se lëkura e disponueshme në treg është lëkura e kafshëve që janë nxirë, dhe sipas shumë dijetarëve, lëkurat e kafshëve që janë nxirë janë të pastra, edhe nëse vijnë nga një kafshë e papastër.

Mendimi i saktë është se ato nuk janë të pastra nëse vijnë nga kafshë që janë të papastra, sepse ajo që është e papastër në vetvete nuk mund të bëhet e pastër, edhe nëse lahet me ujin e gjithë detit.

Mirëpo, nëse lëkura ka ardhur nga një kafshë që lejohet të hahet, por ju nuk e dini nëse kafsha është therur në mënyrën e duhur apo ka ngordhur në një mënyrë tjetër, atëherë kjo nuk duhet t’ju shqetësojë, sepse edhe nëse lëkura ka ardhur nga kafsha që ka ngordhur nga shkaqe natyrore dhe të ngjashme, ose nga një kafshë që është therur në mënyrë të ndryshme nga ajo që është përshkruar në mësimet islame, atëherë nëse është nxirë, ajo është bërë e pastër, si disa lloje të leshit, të cilat janë veshur me lëkurë të bërë nga lëkurat e deleve të reja. Ne themi t’i vishni ato, dhe nuk keni asnjë faj për ju, edhe nëse supozojmë se ato kanë ardhur nga kafshë të ngordhura nga shkaqe natyrore dhe të ngjashme, ose nga kafshë që janë therur në mënyrë të ndryshme nga ajo që është përshkruar në mësimet islame, sepse po të jenë nxirë, janë bërë të pastra”. [18]

Konkluzioni:

Nuk ka asgjë të keqe në përdorimin e gjërave të bëra nga lëkura e kafshëve, mishi i të cilave lejohet të hahet. Sa i përket atyre që janë bërë nga lëkura e mishngrënësve, nuk lejohet fare përdorimi i tyre.

Sa i përket asaj që është bërë nga lëkura e kafshëve, mishi i të cilave nuk lejohet të hahet, është më mirë të mos përdoret, sepse ka një dallim të fortë të mendimeve të dijetarëve lidhur me këtë.

Shejh Ibn Baz (Allahu e mëshiroftë) ka thënë: “Pa dyshim që lejohet përdorimi i lëkurave të nxira të kafshëve të ngordhura, të cilat do të lejoheshin të haheshin nëse do të ishin therur në mënyrën e caktuar, si devetë, bagëtitë dhe delet për të gjitha qëllimet, sipas pikëpamjes më të saktë të studiuesve.

Sa i përket lëkurave të derrave, qenve dhe kafshëve të tjera që nuk lejohen të hahen edhe nëse theren siç duhet, atëherë ka dallime në mendimet e dijetarëve nëse ato mund të pastrohen me rrezitje. Mundësia më e kujdesshme është të përmbaheni nga përdorimi i tyre, duke vepruar në përputhje me fjalët e Profetit ﷺ: “Kush i shmanget çështjeve të dyshimta, do ta ketë mbrojtur besimin dhe nderin e tij” dhe“Lëre atë që të bën të dyshosh për atë që nuk të bën të dyshosh.”” [19]

Allahu e di më së miri.

islamqa.info

————–

[1] Maratib el-Ijma‘ (fq. 23)

[2] Muslimi (366)

[3] Muslimi (363)

[4] Sherh Sahih el-Buhari (5/441)

[5] Transmetohet nga Tirmidhiu (1771); klasifikuar si sahih nga Neveviu dhe Albani.

[6] Transmetohet nga Ebu Daudi (4131); klasifikuar si sahih nga Albani.

[7] Sunen et-Tirmidhi (1771)

[8] El-Mexhmu’ Sherh el-Muhadhdheb (1/221)

[9] El-Istidhkar (5/295)

[10] Muslimi (366)

[11] Tirmidhiu (1728); klasifikuar si sahih nga Buhariu dhe Tirmidhiu)

[12] El-Mawsuah el-Fikhijjeh (20/230)

[13] El-Mawsuah el-Fikhijjeh (20/230)

[14] Et-Temhid (4/178)

[15] El-Istidhkar (5/305)

[16] Tirmidhiu (4245); klasifikuar si sahih nga Darakutni, Nevevi dhe Albani.

[17] El-Mughni nga Ibn Kudamah (1/94)

[18] Lika’ el-Bab el-Maftuh

[19] Mexhmu ‘Fetava Ibn Baz (6/354)