Pyetje: A i lejohet muslimanit që t’ia japë zekatin e pasurisë nënës apo fëmijëve të tij?

Përgjigje: “Muslimanit nuk i lejohet që t’ua japë zekatin prindërve apo fëmijëve të tij, pasi ai e ka për detyrë që të shpenzojë nga pasuria e tij për të plotësuar nevojat e tyre, nëse është në gjendje ta bëjë këtë.

*Zekati duhet t’u jepet patjetër atyre që e meritojnë. Thotë Allahu në Kur’an: “Lëmosha e zekatit është vetëm për të varfrit, për nevojtarët, për ata që janë ngarkuar me mbledhjen dhe administriin e tij, për lirimin e skllevërve, për të rënduarit nga borxhet, për (luftëtarët në) rrugën e Allahut dhe për udhëtarët e mbetur rrugëve. Këto janë detyrat e vëna prej Allahut. Vërtet, Allahu është i Gjithdijshëm dhe i Urtë.” (Teube: 60)

Përgjigjet Shejh Ibn Bazi (Allahu e mëshiroftë!)

Libri “Pyetje dhe përgjigje mbi çështjen e gruas në Islam”