O muslimanë, Allahu prej mirësisë së Tij ndaj robit i bëri disa shkaqe të cilat e mbrojnë robin prej shejtanit dhe i ndihmojnë atij që nëpërmjet këtyre shkaqeve ta largojë shejtanin prej vetes. Në vazhdim do t’i përmendi dhjetë prej tyre: Kërkimi i mbrojtjes tek Allahu prej shejtanit të...
Pyetje: Deshta të ju pyes a bënë të shkoj që të bëj rukje tek ndonjë hoxhë, une vet di me lexu Kuran por jo me texhvid? Përgjigja: Me Emrin e Allahut, Mëshirplotit, Mëshiruesit! Për t'i lexuar vetes Kuran nuk është e domosdoshme që të dish të lexosh Kuran me texhvid. Mjafton t'i...
Parasëgjithash duhet të përmendim faktin se shumica dërmuese e njerëzve që janë të sëmurë prej xhinëve ose kanë Sihër janë njerëz të cilët janë të mangët nga ana e besimit dhe nga ana e kryerjes së obligimeve fetare Islame siç është mosfalja ose vonimi i namazit ose bërja e gjunaheve të shumta siç...
Pyetja: Kam lexuar në një fetva se Kur'ani përmban shërim për sëmundjet fizike dhe mendore. Cilat janë provat për këtë? Dhe si mund të përdoret Kurani për të shëruar rënien e flokëve? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Së pari: Kurani është shërues, siç thotë Allahu i Lartësuar: "Ne shpallim nga Kurani atë që është shërim...
Pyetja: A ndikon me dëgju rukje prej internetit, a të ndihmon kjo? *** Përgjigjja: Me lejen e Allahut të Lartësuar edhe kjo ndikon ngase dëgjohet. Shejh Bin Bazi ka thënë: "Dëgjimi i leximit të Kuranit ka shpërblimin e njëjtë sikurse leximi i tij." Domethënë për një shkronjë 10 sevape. Dhe nga përvoja është vërtetuar...
Pyetja: A lejohet të shkosh tek magjistari për të larguar magjinë? *** Përgjigjja: Nuk lejohet kurimi i magjisë duke përdorur magjinë, sepse i Dërguari i Allahut kur është pyetur për prishjen e magjisë tek magjistari, ka thënë: “Ajo është prej punëve të shejtanit”. Sepse prishja e magjisë tek magjistari, përmban thirrjen e xhindve...
Pyetja: A i lejohet atij që bën rukje të kërkojë pagesë nga të sëmurët? *** Përgjigjja: Në parim nuk ka ndalesë për marrjen e pagesës për rukjen, e cila bëhet sipas rregullave të sheriatit. Në dy koleksionet e sakta të hadithit është shënuar hadithi i Ebu Sa’dit, në të cilin tregohet: “Një...
Pyetja: Cili është mjekimi legjitim ndaj magjisë? *** Përgjigjja: Mjekimi legjitim bëhet me anë të ajeteve kuranore siç është surja “El Fatiha”, “El Felek”, “En Nas” dhe me atë që ka ardhur në Sunet prej duave. Po ashtu dhe me anë të lutjeve të lejuara me të cilat njeriu i lutet Zotit të...
Pyetja: Jam person që i fali 5 kohët e namazit mirëpo kur e thërras ezanin më kaplon një frikë e dridhem. Kjo frikë ka filluar kur para 2 vitesh duke e thirrur ezanin kam humbur vetdijen. A mund të më këshilloni? *** Përgjigjja: Është vështirë të kuptohet se çfarë mund të jetë shkaku...
Pyetja: Kam një djalë të vogël i cili trembet shpesh në gjumë dhe qan. Si duhet të veprojë me të? *** Përgjigjja: Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut, Muhamedin ﷺ! Sa në fjalë vjen nga probleme shëndetësore, emocionale por edhe si pasojë e ngacmimeve të...

TRENDI I PYETJEVE