Pyetja:

Unë jam në punën time që dhjetë vjet. Unë nuk e kam paguar Zekatin gjatë gjithë kësaj kohe, jo pse e mohoj obligimin, ishte thjesht neglizhencë, duke e ditur që gjithmonë e kam parasysh fillimin e vitit të ri që të filloj të paguaj zekatin. Pas gjashtë vitesh fillova të ndaja në tregun e aksioneve, fitova rreth 80% por humba rreth 85% të parave të kapitalit pas kolapsit të shkurtit. A duhet të paguaj Zekatin për paratë e kapitalit me të cilat kam filluar në tregun e aksioneve? Apo thjesht paguaj Zekatin për atë që mbetet prej tij? Çfarë duhet të bëj për të gjitha vitet e mëparshme?

***

Përgjigjja:

Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Pejgamberin ﷺ.

Së pari: Zekati është një prej obligimeve të rëndësishme të Islamit dhe përmendet krahas namazit në librin e Allahut. Mospagimi dhe zvarritja është një mëkat i madh. Ekziston një paralajmërim i fortë për mosdhënien e zekatit, i cili e mbush zemrën e besimtarit me frikë. Për shembull, Allahu thotë: “Dhe ata që grumbullojnë arin dhe argjendin dhe nuk i shpenzojnë në rrugën e Allahut, lajmërojuni atyre për një dënim të dhembshëm. Ditën kur ajo do të nxehet në zjarrin e Xhehenemit dhe me të do t’u vihet balli, krahët dhe shpinat e tyre, (dhe atyre u thuhet:) Ky është thesari që grumbulluat për veten tuaj. Tani shijoni atë që grumbullove.” (Teube: 3439)

Dhe të mos mendojnë ata që me lakmi e pengojnë atë që Allahu u ka dhuruar nga dhuntia (pasuria) e Tij se ajo është e mirë për ta (dhe kështu ata nuk e japin zekatin e detyrueshëm). Jo, do të jetë më keq për ta; gjërat që ata i ndaluan me lakmi, në Ditën e Kijametit do t’u lidhen në qafë si një jakë. E Allahut i takon trashëgimia e qiejve dhe e tokës; Allahu është i Dijshëm për gjithçka që punoni.” (Ali Imran: 180)

Transmetohet se Ebu Hurejra (Allahu qoftë i kënaqur me të) ka thënë: I Dërguari i Allahut ﷺ ka thënë: “Nëse Allahu i jep një personi pasuri dhe ai nuk e jep zekatin pasuria e tij do t’i shfaqet në Ditën e Kijametit në formën e një gjarpëri helmues kokë tullac me dy këpurdha në gojë të cilat do ta rrethojnë atë në Ditën e Kiametit, pastaj do ta mbajë atë me nofullat e tij pastaj do ta thuaj: “Unë jam pasuria juaj, unë jam thesari juaj.” Pastaj lexoi (ajetin): “Dhe të mos mendojnë se ajo është e mirë, ata që lakmojnë atë që u ka dhënë Allahu nga dhuntia (pasuria) e Tij për ata…” Prandaj, ajo që duhet të bëni është të pendoheni tek Allahu, të paguani zekatin që ju ka humbur, si dhe të pendoheni për atë që ka ndodhur, të kërkoni falje dhe të bëni shumë vepra të mira. [1]

Së dyti: Nëse zekati është i detyrueshëm për njeriun, por ai nuk e paguan, atëherë duhet ta paguajë atë për të gjitha vitet që kanë kaluar. Neveviu ka thënë: Nëse kanë kaluar disa vite në të cilat ai nuk ka dhënë zekatin, atëherë ai duhet të paguajë zekatin për të gjithë. [2]
Së treti: Zekati nuk duhet të paguhet me para në dorë nëse nuk arrin nisabin (pragu minimal) dhe ka kaluar një vit. Nisabi është i barabartë me 85 gram ari ose 595 gram argjend. Nuk ju takon zekati për rrogën tuaj, përveç nëse keni kursyer prej tij paratë që arrijnë në nisabin, ose kur i shtohen parave të tjera që posedoni, dhe ka kaluar një vit. Së katërti: Aksionet në të cilat një person merret me blerjen dhe shitjen i nënshtrohen zekatit të mallrave tregtare, kështu që në fund të vitit duhet të vlerësoni vlerën e tyre dhe të paguani zekatin në masën një të katërtën e një të dhjetës (2.5%). Nëse aksionet bëjnë humbje, atëherë vlera e tyre duhet të përpunohet; nëse arrin nisabin, atëherë duhet paguar zekati për to. Ajo që ka rëndësi nuk është kapitali me të cilin keni blerë aksionet, por vlera e tyre në fund të vitit. Nëse një person blen aksione për dhjetë mijë, për shembull, dhe çmimi i tyre bie dhe në fund të vitit ato vlejnë tre mijë, atëherë zekati i takon tre mijë e jo dhjetë mijë. Bazuar në këtë, ju duhet të përpiqeni për të paguar zekatin për vitet e kaluara. Llogarit sa para ke pasur në fund të vitit, pastaj shto vlerën e aksioneve në atë kohë, pastaj paguaj zekatin me 2,5 %, e kështu me radhë për fund të çdo viti. Ne ju këshillojmë që të shpejtoni në dhënien e këtij zekati dhe të pendoheni tek Allahu. Lusim Allahun t’ju kompensojë me të mira dhe t’ju bekojë nga begatitë e Tij. Allahu e di më së miri.

islamqa.info

————————————-

[1] Buhariu (1403)

[2] Mexhmu’ (5/302)

Comments are closed.