Monday, March 27, 2023
Pyetja: Unë jam në punën time që dhjetë vjet. Unë nuk e kam paguar Zekatin gjatë gjithë kësaj kohe, jo pse e mohoj obligimin, ishte thjesht neglizhencë, duke e ditur që gjithmonë e kam parasysh fillimin e vitit të ri që të filloj të paguaj zekatin. Pas gjashtë vitesh fillova...
Pyetja: Nëna ime bleu një tokë me paratë e saj dhe babai im e regjistroi në emër të tij. Pastaj babai im e shiti tokën. Ai ka punë dhe unë jam i papunë dhe nuk ma ka dhënë pjesën time. Cili është vendimi islam? *** Përgjigjja: Falënderimet i takojnë Allahut, paqja dhe bekimet...
Pyetja: Si duhet përpiluar testamenti islam? *** Përgjigjja: Të gjithë e dimë se njeriu kalon nga një etapë në tjetrën dhe nga një situatë në tjetrën përgjatë jetës. Ai kalon vështirësitë dhe lehtësitë, pasurinë dhe varfërinë, dëshpërimin dhe gëzimin, shëndetin dhe sëmundjen, forcën dhe dobësinë. Pra njeriu përgjithësisht i takojnë disa të drejta...
Pyetja: A lejohet investimi i pasurisë të zekatit për interes të përfituesve? *** Përgjigjja: Nxjerrja e zekatit të pasurisë duhet të bëhet në mënyrë të menjëhershme, duke e bërë atë pronë të përfituesve të atyre që e meritojnë zekatin, e këta njerëz është vetë Allahu Ai që i ka përcaktuar tekstualisht në Librin...
Pyetja: A lejohet planifikimi familjar? *** Përgjigjja: Nisur nga fakti se feja islame nxit në shtimin e pasardhësve muslimanë, në përhapjen e tyre dhe i konsideron ata si një mirësi e madhe e Zotit për krijesave të Tij, fakt i cili provohet në mjaft tekste islame: nga Libri i Allahut dhe Suneti i...
Pyetja: Si duhet sjellur karshi pasurisë së jetimit? *** Përgjigjja: Ngrënia e pasurisë së jetimit padrejtësisht përbën një nga gjynahet e mëdha. Ebu Hurejra përcjell se i dërguari i Allahut ﷺ ka thënë: “Shmanguni nga shtatë gjynahet shkatërruese.” Dikush tha: “Cilat janë ato o i dërguari i Allahut?!” Tha: “Ti bësh shok Allahut, magjia,...
Pyetja: Kohëzgjatja e jetës a është e trashëgueshme? *** Përgjigjja: Allahu i Madhëruar ka thënë: "Po, Allahu kurrsesi askë nuk e shtyn për më vonë, kur atij t'i vijë afati i vet. Allahu hollësisht është i njohur me atë që ju punoni." (Munafikun, 11) Abdullah ibn Mesudi r.a., thotë i Dërguari i Allahut ﷺ na...
Pyetja: Çka duhet të bëjë një njeri në momentin kur hyn në shtëpi të re? *** Përgjigjja: Mundësia për posedimin e shtëpisë është prej begative të kësaj bote për të cilën duhet falënderuar Allahu i Madhërishëm. Nuk ka ndonjë rregull të veçantë që duhet të bëhet me rastin e hyrjes në shtëpi të...
Pyetja: Nëse motra nuk shkon tek vëllai, a ka të drejtë të kërkojë hise ajo sipas fesë? *** Përgjigjja: Çështja e mbajtjes së lidhjeve familjare nuk ka kurrfarë lidhjeje me të drejtën në trashëgimi, ngase mbajtja e lidhjeve familjare është çështje më vete, ndërsa e drejta e trashëgimisë është çështje më vete. Çdo...
Pyetja: Dua ta ndajë pasurinë mes fëmijëve. Unë kam disa fusha dhe vende për ndërtim të shtëpive. Këto ua ndajta djemve të mi, por disa prej tyre nuk u pajtuan duke thënë se të gjitha vendet nuk e kanë vlerën e njejtë, edhe pse kanë sipërfaqe të njejtë. Unë u...

TRENDI I PYETJEVE