Pyetje: 1. Çfarë gjykimi ka personi i cili bën marrëdhënie me gruan e tij perderisa ajo është me menstruacione, apo lehone dhe çfarë duhet të bëj ai? 2. Çfarë gjykimi ka personi i cili bën mardhënie në anus dhe a duhet të shkurorëzohen? Përgjigjja: Falënderimet dhe lavdërimet i takojnë vetëm Allahut të...
PyetjeA është e mundur që në një shtëpi nëse prindërit tashmë kanë 4 fëmijë… dhe i madhi është gati 20 vjet gati për martesë dhe në atë moment prindërit vendosin të kenë një fëmijë tjetër? Përgjigje:Falënderimi i përsosur i takon Allahut, Zotit të botëve. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet...
Ibn Mesudi -radijAllahu anhu- ka thënë: ”Na tregoi i dërguari i Allahut ﷺ, i besueshmi dhe atij që i zihet besë: ”Me të vërtetë çdo njeri formohet në mitrën e nënës së tij duke qëndruar dyzet ditë si një pikë uji, pastaj, pastaj po për aq ditë shndërrohet në droçkë...
Pyetja: Pasi të kem përfunduar marrjen e abdesit, fëmija dëshiron të ushqehet, pra gjidhënia a e prish abdesin? Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut… Nuk ka përmendur asnjë prej dijetarëve se gjidhënia e prish abdesin, gjërat që prishin abdesin janë të caktuara dhe të përkufizuara. Gjithashtu, dijetarët janë të një mendimi se çfarë...
Pyetje: Surrogacia konsiderohet zina apo është e ndaluar për shkaqe të tjera? Përgjigje: Surrogacia është një procedurë e riprodhimit mjekësor të asistuar, ku konceptimi “in vitro” i një çifti, që nuk mundet të bëjë fëmijë, lindet nga një femër tjetër, e cila quhet nëna zëvendësuese. Pra nëna zëvendësuese (surrogate) mbetet shtatzënë nëpërmjet...
Pyetje: A ka gruaja shtatzënë menstruacione? Nëse po, cili është gjykimi për namazin dhe agjërimin e saj të cilat ajo i ka bërë? Nëse çështja nuk është kështu, a është e lejueshme për të që të falet dhe të agjërojë kur ajo sheh gjakun që del nga mitra e...
Pyetja: A bën të huazohet mitra me qëllim të shtatzanisë? Përgjigja: Kjo çështje është gjurmuar në një nga konferencat të cilat i organizon Organizata Islame për Shkencat Medicinale në Kuvajt, ku si zakonisht mblidhen dijetarë të shquar të fushave islame dhe ekspertë të medicinës. Pas gjurmimeve dhe analizave të bëra, është miratuar...
Qëndrimi i Islamit rreth mbarsimit artificial  Një nga objektivat më të rëndësishme të martesës është lënia e pasardhësve dhe ruajtja e llojit njerëzor. Derisa bashkimi ndërmjet çifteve (mashkullit dhe femrës) te krijesat e tjera    nuk ka ndonjë ligj,  dëshira e Allahut ishte që   shumimi dhe bashkimi ndërmjet mashkullit dhe femrës te...
Pyetja: A është e lejuar apo e ndaluar për një grua që të zbuloj ë gjoksin e saj para mahremëve të saj në mënyrë që t’í japë gji fëmijëve të saj, nëse nuk ekziston frika e fitnes? Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Aureti i një gruaje para mahremëve të saj, si i ati...
Fekondimi artificial (in vitro) Asambleja e Akademisë së Fikhut Islam e mbledhur në sesionin e saj të tretë në Aman, kryeqytetin e Mbretërisë Jordaneze Hashimite në datat 8-13 Sefer 1407 h. /11-16 Tetor 1986 e.s. pasi mori në shqyrtim studimet e paraqitura rreth fekondimit artificial (in vitro) dhe dëgjoi shpjegimin...

TRENDI I PYETJEVE