Friday, July 1, 2022
Pyetja: Pse qajnë fëmijët e porsalindur? *** Përgjigjja: Në aspektin fetar siç na ka treguar Pejgamberi saws në hadith sahih se shejtani i ngacmon fëmijët e porsalindur duke i prekur në bel. Këtë e vepron me të gjithë fëmijët, me përjashtim të Merjemes dhe birit të saj. Transmetohet se kur ka lindur Isai...
Pyetja: A lejohet aborti i fetusit para dyzet ditësh, në mënyrë që të shmangen shtatzënitë e shpeshta? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Së pari: Fukahatë kanë mendime të ndryshme në lidhje me vendimin e abortit para dyzet ditësh. Një numër i hanefijve dhe shafive – dhe është edhe mendimi i hanbelive – është...
Pyetja: A këshillohet gruaja shtatzënë të recitojë sure të caktuara për hir të mirëqenies së foshnjës? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Pejgamberin ﷺ. Ne nuk kemi gjetur asgjë në tekstet fetare që të tregojë se recitimi i ndonjë sureje të veçantë të Kuranit nga gruaja shtatzënë...
Pyetja: Jam shtatzënë në muajin e 8-të dhe kur falemnuk mundem të bi në sexhde, a më lejohet të falem kështu? Gjithashtu deshta ta di kuptimin e emrin Malik dhe Lion, a lejohet të emërojmë fëmijët me këta emra? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Pejgamberin...
Pyetja: A lejohet të lutemi "O Allah më fal një djalë!"? *** Përgjigjja: Natyrisht se kjo lejohet ngase nuk ka ndalesë për kërkimin e fëmijës së gjinisë mashkullore. Por ajo që ndalohet është urrejtja e gjinisë femërore. Andaj ne kemi edhe pejgamber të cilët përmenden në Kuran të cilët i kanë bërë dua Allahut,...
Pyetja: Sa ditë zgjatë lehonia? *** Përgjigjja: Lehonia apo nifasi është gjendje apo periudhë me të cilën ballafaqohen femrat pas lindjes. Kjo është një etapë natyrale e cila nuk ka të bëjë me ndonjë sëmundje apo dixka të jashtëzakonshme por është diçka normale. Që zakonisht grave pas lindjes u paraqitet një hemoragji apo...
Pyetja: Gjatë Ramazanit menstruacionet më erdhën tre herë, kështu që nuk mund të agjëroja 15 ditë. Kam humbur çdo motivim dhe kur agjërova më në fund, nuk mund të falja teravitë sepse kam një të porsalindur dhe fëmijë një vjeç për t'u kujdesur, pastaj natën më duhej të flija në...
Pyetja: Jam shtatzënë 5 javëshe, ndërsa burri nuk dëshiron ta mbajë fëmijën. A më lejohet aborti në këtë fazë? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të Dërguarin e Tij, Muhamedin ﷺ. Jo, nuk është e lejuar. Pasi vetëm se ke mbetur shtatzënë dhe fëmiju ështe tashmë fryt...
Pyetja: Gruaja ime është shtatzënë, në javët e para të shtatzënisë dhe ne kemi dy djem që janë ende të vegjël; njëri është tetëmbëdhjetë muajsh dhe tjetri shtatë muaj. A i lejohet gruas sime të abortojë për të lënë hapsirë për të pasur sërish fëmijë derisa të rriten dy të...
Pyetja: A ka ndonjë dua apo ajet të veçantë të Kuranit që një grua mund të lexojë për një lindje të lehtë? Më është thënë të lexoj suren Merjem, a është kjo nga Kurani dhe suneti? *** Përgjigjja: Nuk ka asgjë specifike për t'u lexuar gjatë shtatzënisë ose lindjes. Shejh Asim El Hakim

TRENDI I PYETJEVE