Pyetja:

Si dëbohen xhindët nga shtëpia?

***

Përgjigjja:

Para se të përmend metodat që i kanë përmendur dijetarët për dëbimin e xhindëve nga shtëpia, lus Allahun që kjo të mos jetë një vesvese e shejtanit kundër teje dhe familjes tënde.

Po ashtu duhet ta theksoj se mbrojtja e shtëpive tona nga prania e xhindëve arrihet me leximin e Kuranit në vazhdimësi, sepse Profeti, ﷺ ka thënë: “Mos i bëni shtëpitë e juaja varreza, shejtani ikë nga ajo shtëpi ku lexohet sureja Bekare”.

Mirëpo, nëse një shtëpi nuk është mbrojtur dhe tashmë je vërtetuar se ndonjë xhind apo disa xhindë banojnë në shtëpinë tënde, atëherë mund të përdorësh këto metoda:

1. Ti, së bashku me dy të tjerë shkoni te ajo shtëpi, tre ditë me radhë, për t’ua bërë thirrjen e daljes nga shtëpia, duke e lexuar atë thirrje në çdo dhomë të shtëpisë përveçse në tualet. Thirrja është kjo:

UNASHIDUKUM BIL AHDI LEDHI EHADHEHU ALEJKUM SULEJMAN EN TEHRUXHU UE TERHALU MIN BEJTINA, UNASHIDUKUM ALLAHE EN TEHRUXHU UE LA TU’DHU EHADA

Që në shqip d.m.th. “Ju thërras në emër të besës që Sulejmani mori prej jush të dilni dhe të largoheni nga shtëpia jonë, ju thërras në emër të Allahut që të dilni dhe të mos e dëmtoni askënd”.

Me lejen e Allahut, ende para se të përfundojnë tre ditët, xhindët do të largohen nga shtëpia, por nëse nuk dalin dhe ende vërehet prania e tyre, atëherë e përdor metodën në vijim.

2. Merre një enë mesatarisht të madhe, mbushe me ujë, afroje gojën afër enës, fute dorën në ujë dhe lexoji këto (dorën mos e hiq derisa nuk e përfundon leximin):

BISMILAH, EMSEJNA BILAHI LEDHI LEJSE MINHU SHEJUN MUMTENIUN UE BI IZZETILAHI LETI LA TURAMU UE LA TUDAMU, UE BI SULTANILAHI NEHTEXHIB, UE BI ESMAIHIL HUSNA KULIHA AIDHUN MINEL EBALISE, UE MIN SHERI SHEJATINIL INSI UEL XHIN, UE MIN SHERI IBLISE UE XHUNUDIHI, UE MIN SHERI KULI DABBETIN ENTE AHIDHUN BINASIJETIHA, INNE RABBI ALA SIRATIM MUSTEKIM, EUDHU BIMA STEADHE BIHI MUSA UE ISA UE IBRAHIME LEDHI UEFFA, UE MIN SHERI MA HALEKA UE DHERAE UE BERAE, UE MIN SHERI MA JEBGA.

EUDHU BILAHI MINESH SHEJTANI RAXHIM, BISMILAHI RRAHMANI RRAHIM, UES SAFFATI SAFFA. FEZZAXHIRATI ZEXHRA. FETTALIJATI DHIKRA. INNE ILAHEKUM LEVAHID. RABBUS SEMAVATI UEL ARDI UE ME BEJNEHUMA UE RABBUL MESHARIK. INNA ZEJJENNES SEMAE DUNJA BIZINETINIL KEVAKIB. UE HIFDHAN MIN KULI SHEJTANIN MARID. LA JESSEMMEUNE ILEL MELEIL EËLA UE JUKDHEFUNE MIN KULI XHANIB. DUHURAN UE LEHUM ADHABUN UASIB. IL-LA  MEN HATIFEL HATFETE FE ETBEAHU SHIHABUN THAKIB

Që në gjuhën shqipe ka këtë domethënie: Me emrin e Allahut, ngrysëm me ndihmën e Allahut, për të Cilin asgjë nuk është e pamundshme dhe me krenarinë e Tij që nuk krahasohet. Me pushtetin e Tij mbrohemi, në të gjithë Emrat e Tij të bukur ka mburojë nga dreqërit, nga e keqja e shejtanëve njerëz dhe xhind, nga e keqja e iblisit dhe ushtrisë së tij dhe nga e keqja e çdo gjallese që është në dorën Tënde. Vërtetë Zoti im është në rrugë të drejtë. Kërkoj strehim siç ka kërkuar Musai, Isai dhe Ibrahimi nga e keqja e asaj që ka krijuar dhe ka mundësuar dhe nga e keqja e asaj që sulmon.

Kërkoj strehimin e Allahut nga shejtani i mallkuar, Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshiruesit. (Kuran) Betohem në ata që janë radhitur, dhe në ata që pengojnë, dhe në ata që e lexojnë Kuranin, se, në të vërtetë, Zoti juaj është Një, Zot i qiejve dhe i Tokës dhe çfarë gjendet mes tyre dhe Zot i lindjeve! Ne e kemi stolisur qiellin e kësaj bote me shkëlqimin e yjeve, mbrojtje nga djajtë kryeneç. (Kështu që) ata nuk e përgjojnë dot Grupin më të Lartë (engjëjt lart në qiej) dhe qëllohen (me meteorë) nga të gjitha anët. Pastaj, ashtu të përzënë do të kenë vuajtje të përhershme (në jetën tjetër). (Djajtë nuk përgjojnë dot), veç atij që grabit diçka e që e ndjek një yll verbues. [1]

Pasi t’i lexosh këto, nga uji që ke në enë merr dhe spërkat lehtë qoshet e shtëpisë, madje qoshet e çdo dhome dhe me leje të Allahut do të largohen nga ajo shtëpi.

Përdori këto dhe assesi mos u mashtro pas fjalëve të dikujt që mendon se me besëtytni dhe kotësi të llojllojshme t’i dëbojë ato. Allahu ju ruajttë nga të gjitha të këqijat e dynjasë dhe ahiretit.

Përktheu: albislam.com

—————————

[1] Këtë formë dëbimi të dreqërve e ka përmendur Ibën Kajim el Xheuzoje në librin “El Uabilu Sajjib”