Shejh Ibën Baz, Allahu e mëshiroftë, ka thënë: Nuk e lë përsëritjen e Ezanit veç ai që është i privuar (nga mirësia), madje përsëritja e Ezanit i ka katër mirësi të mëdha: faljen mëkateve; hyrjen në xhenet; triumfi përmes shefatit (ndërmjetësimit) të Pejgamberit sal-lAllahu alejhi ue sel-lem; pranimi i lutjes pas ezanit! Ibën Xhurejxh, Allahu...
Pyetje: I nderuari hoxhë! Cila është dispozita për atë njeri që e dëgjon ezanin,   nuk shkon në xhami (mesxhid) edhe pse i falë të pesë kohët e namazit qoftë në shtëpi apo në vendin e punës? Përgjigje: Falënderimi i takon Allahut xh.sh., Mbikëqyrësit të Gjithësisë, paqja dhe mëshira e Zotit...
A e ke pyetur ndonjë ditë veten, se pse ezani fillon me shprehjen Allahu Ekber (Allahu është më i madhi), dhe nuk fillon me ndonjë shprehje tjetër, si Subhanallah, apo Esh-hedu en la ilahe il-lAllah?? Fshehtësia e saj gjendet në këtë ajet të sures Xhumua, ku Allahu i Madhëruar thotë:...
Pyetje: ”Nëse myezini e thërret ezanin, a është e ligjësuar që ta bëjmë duan apo të përsërisim atë që e thotë myezini.” Përgjigje: ”Të dyat. Ti i përgjigjesh thirrjes së myezinit kur është koha e ezanit dhe e thua atë që e thotë myezini, dhe kur të përfundojë ezani atëherë...
Pyetje: A lejohet të bëhet ikameti si ezani? Përgjigje: Në islam njihen dy lloje ezanësh e dy lloje ikametesh dhe që të gjitha të sakta përmendura në librin “Sunen Ebij Daud” dhe i saktëson shejh Albani –Allahu e mëshiroftë-: 1- Ezani dhe ikameti i Abdullah bin Zejdit -radiallahu anhu- ose ndryshe...
Pyetja: Kush është i kualifikuar për të thirrur ezanin? Me fjalë të tjera, kush e mban përgjegjësinë për këtë detyrë? A ka ndonjë lloj personi të veçantë që duhet ta bëjë këtë? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Së pari: Nuk është e përcaktuar që ezani (ezani) të jepet nga ndonjë person i caktuar, kështu...
Pyetja: A ka problem nëse themi "Bismilah" me zë të lartë apo "Bismilahi Rrahmani Rrahim", pasi të filloj të thirret ezani? *** Përgjigjja: Po, kjo është gabim të veprohet dhe është prej risive (bidateve) në fe. Shejh Asim El Hakim
Pyetja: A lejohet përdorimi i Kuranit dhe ezanit si zile telefoni? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Pejgamberin ﷺ Më e preferueshme është që të mos përdoret si zile telefoni Kurani dhe ezani, sepse mund të ndodh të gjindemi në vende të ndyta si banjo, tualete etj.,...
Pyetja: A mund të marr abdes njërin pas tjetrit, duke kërkuar shpërblim më të madh, sepse kam dëgjuar se kjo është e papëlqyeshme (mekruh)? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Së pari: Është sunet të ripërtërihet abdesi edhe kur ende ka abdes, sipas shumicës së dijetarëve, duke përfshirë edhe katër imamët. Kjo tregohet nga...
Pyetja: A ka ndonjë dua të posaçme për rastet kur dikush sheh një xhin apo frikësohet? *** Përgjigjja: Mund të kërkoj mbrojtje nga Allahu duke thënë “Eudhu bilahi minne shejtani raxhim”. Gjithashtu mund të thërrasësh ezanin në këto raste ngase kjo i largon xhinët me mirësinë e Allahut. Shejh Asim El Hakim

TRENDI I PYETJEVE