Pyetja: Kush është i kualifikuar për të thirrur ezanin? Me fjalë të tjera, kush e mban përgjegjësinë për këtë detyrë? A ka ndonjë lloj personi të veçantë që duhet ta bëjë këtë? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Së pari: Nuk është e përcaktuar që ezani (ezani) të jepet nga ndonjë person i caktuar, kështu...
Pyetja: A ka problem nëse themi "Bismilah" me zë të lartë apo "Bismilahi Rrahmani Rrahim", pasi të filloj të thirret ezani? *** Përgjigjja: Po, kjo është gabim të veprohet dhe është prej risive (bidateve) në fe. Shejh Asim El Hakim
Pyetja: A lejohet përdorimi i Kuranit dhe ezanit si zile telefoni? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Pejgamberin ﷺ Më e preferueshme është që të mos përdoret si zile telefoni Kurani dhe ezani, sepse mund të ndodh të gjindemi në vende të ndyta si banjo, tualete etj.,...
Pyetja: A mund të marr abdes njërin pas tjetrit, duke kërkuar shpërblim më të madh, sepse kam dëgjuar se kjo është e papëlqyeshme (mekruh)? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Së pari: Është sunet të ripërtërihet abdesi edhe kur ende ka abdes, sipas shumicës së dijetarëve, duke përfshirë edhe katër imamët. Kjo tregohet nga...
Pyetja: A ka ndonjë dua të posaçme për rastet kur dikush sheh një xhin apo frikësohet? *** Përgjigjja: Mund të kërkoj mbrojtje nga Allahu duke thënë “Eudhu bilahi minne shejtani raxhim”. Gjithashtu mund të thërrasësh ezanin në këto raste ngase kjo i largon xhinët me mirësinë e Allahut. Shejh Asim El Hakim
Pyetja: E dëgjoj ezanin përderisa jam duke punuar. A duhet të ndaloj së punuari dhe të shkoj të falem apo ta lë pasi ta përfundoj punën, që është brenda kohës së namazit? *** Përgjigjja: Nëse shefi juaj nuk ju lejon që të shkoni të faleni në xhami, atëherë nuk ka problem...

Si të mbrohemi nga hijet?

Pyetja: Si të mbrohemi nga hijet (magjistarët e xhindëve që mund të ndikojnë në imagjinatën e njeriut ose që mund t'i shfaqen e t'i fusin frikën)? *** Përgjigjja: Së pari, t'i mbështetemi Allahut të Lartësuar në të gjitha punët. Kush i mbështet Allahut, Ai ka për ta ruajtur dhe për t'ia rregulluar punët....
Pyetja: A lejohet të thërras ezanin pa abdes? *** Përgjigjja: Është e pëlqyeshme për muezinin që kur të thërrasë ezanin të jetë i pastër me abdes, por nuk është e detyrueshme. Në këtë temë përcillet një hadith ku thuhet: “Ezanin duhet ta thërrasë vetëm ai që është me abdes.” Ibn Kudame (Allahu e...
Pyetja: A lejohet vendosja e ezanit të inçizuar në altoparlantet e xhamisë për të paralajmëruar hyrjen e kohës të namazit? *** Përgjigjja: Ezani i cili jepet në mënyrë të inçizuar nuk mjafton dhe nuk e luan rolin e ezanit lajmërues të hyrjes së kohës, sipas normës fetare të përcaktuar për këtë rast, sepse...
Pyetja: Si të veprojmë kur ta dëgjojmë ezanin? *** Përgjigjja: Është e pëlqyer që, ai që e dëgjon ezanin të thotë njëjtë siç thotë myezini . Argument është hadithi që e përcjell Ebu Seid el Hudriu r.a., ku Pejgamberi ka thënë: "Ku ta dëgjoni ezanin thoni njëjtë siç thotë myezini! . Kjo...

TRENDI I PYETJEVE