Pyetësi: Pasi që hytba e xhumasë nuk është pjesë përbërëse e namazit, a është patjetër që ajo të thuhet në gjuhën arabe? Dr. Naik: Përveç imam Malikut, të gjithë dijetarët sikurse Ebu Hanife, Shafiu, Ahmedi dhe të tjerë, mëshira e Allahut qoftë mbi ta, pajtohen me mendimin se hytba e...
Pyetje: Nëse i bëj shenjë dikujt në xhami – në kohën kur imami po mban khutbeh – pa i folur, dhe shenja që i bëj është e kuptueshme që ai të pushojë (të mos flasë), a hyn kjo te argëtimi (prej të cilit jemi ndaluar në kohën e khutbes)? Shejkh...
PYETJE: Dua t’ju pyes se çfarë ndodh nëse e lëshojmë namazin e xhumasë. Nëse p.sh. e lëshojmë xhumanë dhe arrijmë ta falim para namazit të ikindisë, a do ta falim atëherë namazin e drekës? Ose nëse kurrsesi nuk arrijmë ta falim para ikindisë, atëherë a duhet së pari ta...

A jep imami selam nga mimberi?

Pyetja: Në ditën e xhuma kur imami hipën në mimber a duhet të japë selam për xhematin? *** Përgjigjja: Dijetarët kanë rënë dakord, se imami kur futet në xhami iu jep selam njerëzve që janë mbledhur aty për të falur xhumanë, por kur të hipë në mimber dhe kthehet me fytyrë nga xhemati...
Pyetja: Cili është vendimi mbi përdorimin e misvakut gjatë kohës kur imami predikon në hutben e xhumasë? *** Përgjigja: Kjo nuk lejohet. Ai duhet të heshtë, të jetë i qetë dhe ta dëgjoj (me vëmendje) hatibin gjatë predikimit. Ai nuk duhet të përdor misvak apo të prek diçka. Ky është sunneti profetik. Shejh Abdul-Aziz...
Pyetja: Nëse i bëj shenjë dikujt në xhami, në kohën kur imami po mbahet hutbeja e xhumasë pa i folur, dhe shenja që i bëj është e kuptueshme që ai të pushojë (të mos flasë), a hyn kjo te argëtimi (prej të cilit jemi ndaluar në kohën e hutbes)? *** Përgjigjja: Domethënë nëse...
Pyetja: A lejohet të ngriten duart nga ana e xhematit për të thënë “Amin” në kohën kur imami bën dua në hutben e xhumasë? Dhe a lejohet ngritja e zërit në thënien “Amin!”? *** PërgjigjJa: Nuk është legjitime ngritja e duarve në hutben e xhumasë si për imamin ashtu dhe për xhematin, sepse...

TRENDI I PYETJEVE