Pyetje: A lejohet mbytja e milingonës, nëse ajo nuk bën dëm? Përgjigje: Ndalohet mbytja e milingonës përveç nëse ajo shkakton dëm, dhe atë duke u argumentuar me hadithin e ku thotë: "Ndaloi i Dërguari (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) mbytjen e katër gjallesave: milingonës, bletës, qukapikut dhe larashit." 1 Thotë Ibn Akil...
Pyetja: Cilat janë kafshët e pastra (tahir) dhe të papastra (nexhis)? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Dihet mirë se parimi i vendosur në mësimet islame është se gjërat dhe krijesat janë të pastra (tahir), dhe asgjë nuk mund të konsiderohet e papastër (nexhis) përveç nëse ka prova sheriatike që tregojnë se ajo është...
Pyetja: Mbajtja e një qeni është nexhis dhe nëse një musliman mban një qen vetëm për të ruajtur shtëpinë, jashtë shtëpisë - e vendos qenin në fund të kompleksit. Ndonjëherë, ai e merr qenin për vrapim, e përkëdhel qenin, e puth qenin etj., si duhet të pastrohet? Po sikur të...
Pyetja: A lejohet të blihet mish në një dyqan ku varen në të hajmali? *** Përgjigjja: Origjina është, lejimi i mishit që theret prej muslimaneve dhe ithtarëve të librit (Çifutët dhe Krishterët), përjashtohet rasti nëse ata përmendin jo emrin e Allahut kur e therin kafshën, ose e therin kafshën jo sipas mënyrës së...
Pyetja: A lejohet therrja e kafshëve me ndihmën e goditjes elektrike? *** Përgjigjja: Së pari: Nëse kafsha që i hahet mishi goditet me rrymë elektrike dhe pastaj therret sipas normave islame kur ende është gjallë, atëherë mishi i saj është i lejuar me argument thënien e Allahut të Lartësuar: “Juve u janë ndaluar...
Pyetja: Jam mbjatës i papagajve, e dua të di nëse është haram ose e ndaluar mbjatja e tyre në kafaz ose a lejohet të mbaj ndonjë kafshë si kafshë shtëpiake dhe cila? A e kam haram këtë që bëj ndaj tyre, që kujdesem shumë për to? *** Përgjigjja: Falënderimet i takojnë Allahut, paqja...
Pyetja: A lejohet mbajtja e qenit? Çfarë duhet të bëjmë në rast se duam ta dëbojmë qenin, por ai nuk largohet nga shtëpia? *** Përgjigjja: Mbajtja e qenit në shtëpi, me përjashtim të disa rasteve të veçanta, si psh: për gjah, për ruajtjen e bagëtisë apo shtëpisë, është e ndaluar rreptësisht. Profeti ﷺ...
Pyetja: Kam dëgjuar nga një shok se është haram mbytja e bretkosave, desha ta vërtetoj te ju se a është e vërtet kjo? *** Përgjigjja: Falënderimet i takojnë Allahut, paqja dhe bekimet e Tij qofshin mbi të dërguarin e Tij Muhamedin ﷺ, mbi familjen, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e...
Pyetja: Përse Islami i lejon muslimanët që të konsumojnë ushqim jo-vegjetativ pasi ngrënia e kafshëve mund ta bëjë njeriun agresiv, mizor dhe të egër? *** Përgjigjja: 1. Vetëm kafshët barngrënëse janë të lejuara për t’u ngrënë. Pajtohem me atë se çfarëdo ushqimi që konsumon njeriu ajo ka efekt në sjelljet e tij. Kjo është...
Pyetja: Kanë arritur të bëjnë një kopje plotësisht identike me delen e cila është klonuar, në asgjë nuk dallohet nga ajo (deles skoceze të quajtur Dolli). Kjo gjë i frikësoi njerëzit se mos ndodh diçka e tillë edhe te njerëzit, ashtu siç ka ndodhur te kafshët. Cili është qëndrimi i...

TRENDI I PYETJEVE