Wednesday, March 29, 2023

Kush është Dexhalli?

Pyetja: Kush është Dexhalli? *** Përgjigjja: Dexhalli është një krijesë e Zotit, që Zoti do ta sjellë si sprovë në tokë për njerëzit. Normalisht është të bijëve të Ademit, pra do të jetë një njeri mirëpo në një moment të caktuar Zoti do ta kthejë këtë njeri në sprovë. Ky do të jetë...
Pyetja: Në Youtube janë postuar disa video nga një person që nuk e njohim dhe në shikim të videove duket se personi është musliman, mirëpo janë disa gjëra që të bëjnë të dyshosh. Andaj, pyesim është i saktë komentimi i Imran Huseinit për dexhallin? *** Përgjigjja: Këto dokumentarë përmbajnë edhe disa qëndrime, ide dhe...
Pyetja: Në ditën e gjykimit, si do të thërriten njerëzit? Në emrat e nënave, apo baballarëve të tyre? *** Përgjigjja: Tek njerëzit është bërë e njohur se në ditën e gjykimit, njerëzit thirren në emrat e tyre dhe të nënave të tyre, pra o filan, i biri i filanes! Për këtë arsye, ndjekësit e...
Pyetja: Unë kisha një debat me një vëlla musliman rreth Isait,paqja qoftë mbi të. Ai vëllai është (torbesh), pra e lexon Kuranin në boshnjakisht. Pra, tema ishte se Isai,paqja qoftë mbi të,është i ngritur tek Allahu i gjallë apo i vdekur. Unë i thashë se Isai alejhi selam është i ngritur...
Pyetja: A mund të më tregoni për shenjat e Kiametit? Cilat janë ato, si ndahen? *** Përgjigjja: Falënderimet i takojnë Allahut, paqja dhe bekimet e Tij qofshim mbi të Dërguarin e Tij, Muhamedin ﷺ, mbi familjen, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në Ditën e Gjykimit. Sa i përket...
Pyetja: A është e vërtetë se Qabeja do të shkatërrohet para Kiametit? *** Përgjigjja: Para kiametit do të ndodhin shumë gjëra për të cilat ka lajmëruar Kurani dhe i Dërguari i Allahut ﷺ në hadithet e tij. Në këtë kontekst, është edhe shkatërrimi i Qabes nga një person i cili do vjen prej...
Pyetja: Si merret mosbesimtari në përgjegjësi në Ditën e Gjykimit, kur nuk kërkohet prej tij t'i zbatojë obligimet islame? *** Përgjigjja: Kjo pyetje bazohet në një keqkuptim. E njëjta gjë kërkohet edhe nga mosbesimtari, ashtu siç kërkohet nga besimtari. Por, ai nuk shtrëngohet t'i zbatojë në këtë botë. Fakti që kjo kërkohet prej...
Pyetja: Cila është domethënia e ajetit "Dhe qielli do të çelet dhe do të bëhet si porta." (Nebe, 19)? *** Përgjigjja: Ky ajet i çmueshëm tregon për ngjarjet e Ditës së Gjykimit: portat e qiellit do të çelen nga të gjitha anët dhe do të ketë shumë porta, nga të cilat engjëjt do...
Pyetja: Çfarë lloji i ndërmjetësimit është ai që do ta bëjë fëmija për babën e vet, kur babai i tij ishte një që kishte bërë akika në emër të fëmijës? (Akika është Suneti i të bërit kurban dy desh për djalin e porsalindur dhe një për vajzën). *** Përgjigjja: Dihet nga shumë...
Pyetja: A do të vdesë i gjithë krijimi së bashku me engjëjt? *** Përgjigjja: Ajo çfarë besojnë shumica e njerëzve është se i gjithë krijimi do të vdesë, madje edhe engjëjt si edhe engjëlli i vdekjes. Ka një hadith lidhur me këtë, i cili është merfu (d.m.th i atribuohet Pejgamberit ﷺ). Muslimanët, çifutët dhe të...

TRENDI I PYETJEVE