▪️Nata e Ragaibit është nata e xhumasë së parë e muajit Rexhep, të cilës i është shpikur një mirësi e pavërtetë. ▪️Në lidhje me mirësinë e saj përmendet shpesh herë një hadith i trilluar: “Kush agjëron të enjten e parë të muajit Rexhep dhe pastaj fal mes akshamit dhe jacisë 12...
Si duhet me ju përgjigjë nëse një deshmitarë i jehoves thotë se pse nuk i mbrojti Zoti librat e tjerë si Tevratin, Zeburin dhe Inxhilin që mos t'i ndryshojnë njerëzit fjalët e Allahut? Përgjigje: Ne i besojmë të gjithë librat e zbritur dhe besimi në librat e zbritur është prej...
1-      Kadijanizmi: Kadijanizmi është fe e re e shpikur, e cila është shfaqur në fund të shekullit të 19, në fshatin Kadijan, fshat i cili gjendet në Penxhab të Indisë, sekt i cili ka filluar përhapjen  e tij me pëlqimin e Kolonialistëve Britanez. 2-      Themeluesi i këtij sekti të devijuar: Ai është Mirza Gulam...
Pyetja: A i lejohet muslimanit ta festojë ditën e Novruzit? *** Përgjigjja: Së pari: Novruzi është fjalë persiane e arabizuar dhe në origjinën e saj ka kuptimin: Një ditë e re. Kjo ditë është nga festat më të mëdha persiane. Thuhet se i pari që e ka festuar ishte Xhemshidi, njëri nga mbretërit e hershëm persian,...
Pyetje e shkurtër në formulim, por kërkon përgjigje të gjatë dhe të detajuar. Falë ndihmës së Allahut janë shkruar shumë libra me këtë tematikë, andaj, për të mos u marrë shumë me kuptimet gjuhësore, barrë e hequr nga fjalorët e përpiluar në vendet ku ka lindur e është zhvilluar...
Pyetja: Dëshiroj të më sqaroni se çfarë ka nënkuptuar Ibn Kajimi me fjalën idhull në rreshtin e dytë të poezisë: “Pasha Allahun, ata nuk zemërohen kur kufijtë e shenjtë të caktuar nga Allahu janë shkelur, fshehurazi ose haptazi, por kur thuhet diçka për idhullin të cilin ata e thërrasin, duke...
Pyetja: A është i vlefshëm përgjithmonë lavdërimi i dijetarit ndaj një personi që ka devijuar? *** Përgjigjja: Abdur-Rrahman Ibn Mulxheme, i cili vrau Aliun (Allahu qoftë i kënaqur me të) ishte hafiz i Kuranit. Omeri (Allahu qoftë i kënaqur me të) ka shkruar lavdërim me shkrim për të. "Nga prijësi i muslimanëve, Omer Ibn...
Pyetja: A ka ndonjë dijetar sufi bashkëkohor prej të cilit mund të marrim dije? *** Përgjigjja: Natyrisht se nuk ka! Çfarë diturie mund të merret prej atyre të cilët nuk e ndjekin sunetin dhe akiden që na e ka mësuar Pejgamberi ﷺ dhe të cilët mendojnë se kanë më shumë dije me risitë...
Pyetja: A është sufizmi pjesë e islamit? *** Përgjigjja: Sufizmi është pjesë e 73 sekteve të përmendura nga Pejgamberi ﷺ, të cilët nuk janë pjesë e pasuesëve të tij, Ehlu sunetit dhe xhematit. Shejh Asim El Hakim
Pyetja: I nderuar më thoni diçka për sektin vehabi. Dhe pse ju e sulmoni aq shumë mevludin kur dijetari i juaj Ibn Tejmije e ka lejuar mevludin? Dhe argumentet e juaja që i keni dhënë për mevludin aspak nuk janë të vërteta. Ju faleminderit. *** Përgjigjja: Falenderimi i takon Allahut, ndërsa salavatet dhe...

TRENDI I PYETJEVE