Pyetje e shkurtër në formulim, por kërkon përgjigje të gjatë dhe të detajuar. Falë ndihmës së Allahut janë shkruar shumë libra me këtë tematikë, andaj, për të mos u marrë shumë me kuptimet gjuhësore, barrë e hequr nga fjalorët e përpiluar në vendet ku ka lindur e është zhvilluar...
Pyetja: Dëshiroj të më sqaroni se çfarë ka nënkuptuar Ibn Kajimi me fjalën idhull në rreshtin e dytë të poezisë: “Pasha Allahun, ata nuk zemërohen kur kufijtë e shenjtë të caktuar nga Allahu janë shkelur, fshehurazi ose haptazi, por kur thuhet diçka për idhullin të cilin ata e thërrasin, duke...
Pyetja: A është i vlefshëm përgjithmonë lavdërimi i dijetarit ndaj një personi që ka devijuar? *** Përgjigjja: Abdur-Rrahman Ibn Mulxheme, i cili vrau Aliun (Allahu qoftë i kënaqur me të) ishte hafiz i Kuranit. Omeri (Allahu qoftë i kënaqur me të) ka shkruar lavdërim me shkrim për të. "Nga prijësi i muslimanëve, Omer Ibn...
Pyetja: A ka ndonjë dijetar sufi bashkëkohor prej të cilit mund të marrim dije? *** Përgjigjja: Natyrisht se nuk ka! Çfarë diturie mund të merret prej atyre të cilët nuk e ndjekin sunetin dhe akiden që na e ka mësuar Pejgamberi ﷺ dhe të cilët mendojnë se kanë më shumë dije me risitë...
Pyetja: A është sufizmi pjesë e islamit? *** Përgjigjja: Sufizmi është pjesë e 73 sekteve të përmendura nga Pejgamberi ﷺ, të cilët nuk janë pjesë e pasuesëve të tij, Ehlu sunetit dhe xhematit. Shejh Asim El Hakim
Pyetja: I nderuar më thoni diçka për sektin vehabi. Dhe pse ju e sulmoni aq shumë mevludin kur dijetari i juaj Ibn Tejmije e ka lejuar mevludin? Dhe argumentet e juaja që i keni dhënë për mevludin aspak nuk janë të vërteta. Ju faleminderit. *** Përgjigjja: Falenderimi i takon Allahut, ndërsa salavatet dhe...
Pyetja: A lejohet të përmbajturit nga mëkati, nga dashuria për dikë? Unë kam një shok që është penduar, pasi dikur ka qenë rafidi. Ai po pyet për vendimin e largimit nga mëkati për shkak të dashurisë ndaj një qenieje të krijuar, si ai që thotë: Do të largohem nga mëkati për...
Pyetja: Ata që bëjnë pjesë në sekte, kanë për të dhënë përgjegjësi përpara Zotit në Ditën e Gjykimit. Kam frikë se nëse falem gabimisht, mos jam sekt në të falur e jo tamam si duhet? *** Përgjigjja: Falënderimet i takojnë Allahut, paqja dhe bekimet e Tij qofshin mbi të Dërguarin e...
Pyetja: A e përfshinë gjithë idhujtarinë vetëm statujat? *** Përgjigjja: Sa herë përmendet fjala "idhujtari", njerëzve u shkon ndërmend ndonjë statujë e ndonjë perëndie të kohëve të lashta, të cilës njerëzit i luteshin dhe i faleshin dikur si Zot. Ndërkohë që ky është vetëm një imazh i pjesshëm, i cili ka çuar në...
Pyetja: A lejohet martesa me një femër e cila është e përkatësisë së tarikateve të dervishëve? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon vetëm Allahut, përshëndetjet, lëvdatat të Dërguarit të Tij, Muhamedit ﷺ. Besimtari e ka për detyrë që kur kërkon vajzë për martesë, ta zgjedh atë që është sa ma fetare, sikurse thotë i Dërguari...

TRENDI I PYETJEVE