Sunday, March 26, 2023
Pyetja: Cilin model duhet ndjekur për ligjërimin e sotëm islam? *** Përgjigjja: "Kjo kohë është koha e butësisë, durimit dhe urtësisë, nuk është koha e ashpërsisë. Shumica e njerëzve janë të paditur, të pavëmendshëm dhe të ndikuar nga kjo botë, ndaj duhet patjetër durim, duhet patjetër butësi, derisa tu mbërrijë thirrja islame, derisa...
Pyetja: Si ndodhin praktikat e ndryshimit social? *** Përgjigjja: Çdo praktikë e ndryshimit shoqëror nis fillimisht nga idetë dhe pasohet nga veprimtaria e njerëzve që i përqafojnë këto ide. Kështu, një njeri i vetëm ose një grup i vogël njerëzish, duke mos u kënaqur me gjendjen sociale, ekonomike dhe politike të një vendi...
Pyetja: A lejohet dialogu ndërfetar me fetë e tjera? *** Përgjigjja: Dialogu ndërfetar është një nismë dhe praktikë, që ka synime dhe qëllime shpesh të ndryshme mes atyre që janë përfshirë në të. Ajo që duhet thënë që fillim është, se fetë nuk bëjnë dialog, por janë besimtarët e këtyre feve ata të...
Pyetja: A përmendet syri i tretë në Kuran? A mund njeriu ta ketë një sy të tretë nga Zoti që t'i tregojë njeriut për personat e tjerë, ose ta shërojë dikë përmes tij? *** Përgjigjja: Me Emrin e Allahut, Mëshirplotit, Mëshiruesit! Kjo gjë për të cilën keni pyetur s’ka të bëjë fare me Islamin,...
Pyetja: Kemi parë disa njerëz që vënë një thikë tek shtrati i fëmijëve të vegjël, me qëllim që t’i mbrojnë nga xhindët. A lejohet një gjë e tillë? *** Përgjigjja: Vendosja e thikës, ose e ndonjë sendi tjetër të ngjashëm me të, për të mbrojtur fëmijët nga xhindët, është e ndaluar. Në vend...
Pyetja: A lejohet bërja humor me dinin e Allahut xh.sh., siç po bëjnë disa humoristë? *** Përgjigjja: Nëse shikojmë realitetin e shumë njerëzve, në veçanti të disa humoristëve që merren me komedi, me skeçe, pastaj të disa revistave dhe të tjerëve, gjejmë se në shumë raste kanë për objekt talljeje Allahun, Pejgamberin e...
Pyetja: A mund të jetë i arsyetuar njeriu me paditurinë e tij, për çështjet që kanë të bëjnë me besimin? *** Përgjigjja: Mospajtimi (hilafi) në çështjen e arsyetimit me pa­di­tu­ri ësh­të sikurse shumë çështje të tjera të jurisprudencës islame, bi­le ndo­një­herë mund të jetë vetëm mospajtim gjuhësor kur du­het që me atë dis­pozitë...
Pyetja: Si është vendimi mbi veprimet e bëra në ditën e Ashures, si mbartja e surmes, gusli (larja e trupit), përdorimi i kënës, dhënia e dorës shoqi-shoqit, zierja e grurit, shfaqja e gëzimit e kështu me radhë? A ka ndonjë hadith lidhur me këto të transmetuar nga Pejgamberi ﷺ? Çka...
Pyetja: A janë të vërteta ato që qesin fall apo vetëm gënjeshtër? *** Përgjigjja: Jo, falli është hamendje më shumë dhe kinse një lexim i bazuar në lëvizjen e yjeve etj. Falltarët nuk kanë mbështetje në thëniet e tyre në diçka që është e qëndrueshme. Në anën tjetër shkuarja tek falltarët është në...
Pyetja: A mund të përshkruhet Allahu si komplotues dhe mashtrues, si në ajetet: "Ata po komplotonin, por dhe Allahu, po ashtu, po komplotonte (kundër tyre)" (Enfal: 30) *** Përgjigjja: Shejh Saʹdi në tefsirin e tij, shkruan: ʺPërshkrimi më i lartë nënkupton cilësi të përsosura. Cilësitë janë tre llojesh: 1‐ Cilësi të përsosura, në të cilat sʹka...

TRENDI I PYETJEVE