Sunday, March 26, 2023
Pyetja: A lejohet të përmbajturit nga mëkati, nga dashuria për dikë? Unë kam një shok që është penduar, pasi dikur ka qenë rafidi. Ai po pyet për vendimin e largimit nga mëkati për shkak të dashurisë ndaj një qenieje të krijuar, si ai që thotë: Do të largohem nga mëkati për...
Pyetja: A i fshin Islami mëkatet e më parshme? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Së pari: Kush është udhëzuar në Islam, e lusim Allahun që ta bëjë të qëndrueshëm dhe ta udhëzojë në atë që është e mirë për të në këtë botë dhe në botën tjetër. Së dyti: Me mëshirën dhe rahmetin e Tij, Allahu...
Pyetja: Kur filloi Islami dhe sa zgjati periudha ndërmjet Isait (paqja qoftë mbi të) dhe Muhamedit ﷺ ? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Islami filloi me fillimin e misionit të Profetit, kur Xhibraili zbriti Shpalljen nga Allahu në Mekë (Mekë) në Gadishullin Arabik. Kjo ndodhi të hënën e muajit të Ramazanit, në vitin...
Pyetja: A më lejohet të martohem me një vajzë jo shqiptare, por e konvertuar në Islam? *** Përgjigjja: Nëse dikush e ka pranuar islamin, i gëzon të gjitha të drejtat të cilat i kanë muslimanët. Pra, prej të drejtave të muslimanit dhe muslimanës është martesa. Nuk ka asnjë ndalesë të martohesh me një...
Pyetja: Unë jam vajza e një nëne dhe babai të krishterë. Unë kam lindur si e krishterë, por – lavdërimi i qoftë Allahut – e kam shpallur islamin tim pak kohë më parë. Nëna ime ka vdekur dhe ajo ishte e krishterë. Babai im më trajton shumë ashpër dhe më...
Pyetja: Çfarë ngërthen në vete fjala "La ilahe il-lAllah"? *** Përgjigjja: Fjala e teuhidit është (dëshmia) "La ilahe il-lAllah" – nuk ka të adhuruar tjetër me meritë përveç Allahut. Ai i cili e shqipton duhet ta dijë kuptimin e saj. Nuk ka dyshim se kjo fjalë është baza e Islamit, ngërthen shumë vlera...
Pyetja: Përse Allahu kërkon nga njerëzit ta adhurojnë? *** Përgjigjja: Në kohën që po jetojmë, ne si muslimanë shpeshherë gjendemi përballë një morie dyshimesh, të cilat vijnë anëekënd dhe që jo rrallë ndodh që të luhasin e lëkundin besimin e atyre që janë me besim të dobët apo të painformuar. Për shkak se sot ateizmi...
Pyetja: A është feja opium për masat? *** Përgjigjja: Në artin e drejtimit të masave, një ndër modalitetet më të përdorura –dhe që përdoret akoma- është: “Sulmi ndaj rivalit (armikut) politik si propaganda më efikase për të fituar hegjemoninë ndaj rivalëve politike. Kjo ndodh sepse duke e përdorur tjetrin si objekt sulmi, akuzuesi...
Pyetja: Përse muslimanët thonë se feja islame është feja e Allahut? *** Përgjigjja: Falenderimet i takojnë Allahut, paqja dhe bekimet e Tij qofshin mbi të Dërguarin e Tij, Muhamedin ﷺ, mbi familjen, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në Ditën e Gjykimit. "E kush kërkon fe tjetër përveç fesë...
Pyetja: Jobesimtari që e pranon islamin, a i falen mëkatet atij që i ka bërë gjatë kohës kur ka qenë në kufër dhe nuk është penduar prej tyre në Islam? *** Përgjigjja: Në lidhje me këtë ka dy mendime: Mendimi i parë: Atij i falen të gjitha mëkatet. Kjo bazohet në hadithin e Pejgamberit...

TRENDI I PYETJEVE