Pyetje: I nderuari hoxhë! Vallë, i lejohet punëtorit, pra të punësuarit në Entin Shtetëror që ta shfrytëzojë automjetin e punës për qëllime private? Përgjigje: Falënderimi i takon Allahut xh.sh., Mbikëqyrësit të Madhërishëm, kurse paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të Dërguarin e Tij... Punëtori në Entin Shtetëror konsiderohet si punëtor...
Përgjigje: Së pari duhet të pyetet pse e ka zgjedhur atë vend, ndoshta ka zgjedhur të varroset pranë ndonjë varri të rrejshëm apo pranë ndonjë varri ku bëhet shirk, ose ndonjë shkak tjetër prej shkaqeve të ndaluara. Këtij nuk duhet t'i realizohet porosia, por varroset te muslimanët nëse është...
Pyetje: Disa këshilla për prindërit e rinjë? Përgjigje: Prindërit duhet të kenë parasysh se fëmijën që Allahu ua ka dhënë është amanet, dhuratë si dhe krahas kësaj dhurate është edhe përgjegjësi ndaj fëmijës . Allahu këtë fëmijë ua ka dhën që të kënaqeni me të, kënaqësi shpirti, gëzim e lumturi...

Amaneti dhe vlerat në shoqëri

Pyetje: A janë dobësuar vlerat si amaneti dhe nderi? Përgjigje: Fillimisht amaneti është përgjegjësia, si shembull jemi përgjegjës për detyrën që kemi marr. Dhe përgjegjësia është vlerë e madhe dhe ndër vlerat më të rëndësishme të shoqërisë. Shumë të rëndësishme janë edhe vlera e nderit e të moralit. Këto vlera...
Pyetja: Çfarë dallimi ka midis ‘Zotimit’ dhe ‘Betimit’? Cila prej tyre është më e rëndë? Po në qoftë se dikush thotë: “Zotohem para Allahut që nuk e bëj më atë punë!” – E pastaj e bën përsëri, a konsiderohet kjo thyerje e betimit dhe a obligohet me shlyerje? Përgjigjje: Nëse...
Pyetja:  Unë dhe gruaja ime jetojmë në një shtëpi të ndarë nga familja ime, për shkak të shumë problemeve dhe i kam premtuar gruas sime që nuk do ta lë. Pas pak, babai më kërkoi të kthehesha në shtëpinë e familjes, që unë dhe gruaja ime të jetonim me të,...

A lejohet djegia e kufomës?

Pyetja: A lejohet djegia e kufomës? *** Përgjigjja: Kjo kulturë është përhapur në Perëndim dhe si e tillë është haram, pra assesi nuk lejohet sipas ligjeve islame. Kjo dukuri është çnjerëzore dhe me këtë vepër i shkaktojmë padrejtësi të vdekurit. Kjo nuk lejohet as me ligjet e fesë së krishtere dhe asaj çifute. I...
Pyetja: A lejohet bërja e aktit të martesës nëpërmjet telefonit? *** Përgjigjja: Nëse realisht nuk kanë mundësi të takohen për shkak të largësisë dhe prindi i vajzës pajtohet, ruhet e sigurohet ana e talljes apo lojërave të fjalëve, atëherë arrihet ajo çka është për qëllim prej kushteve te aktit fetar të martesës, ndaj...
Pyetja: Kohëzgjatja e jetës a është e trashëgueshme? *** Përgjigjja: Allahu i Madhëruar ka thënë: "Po, Allahu kurrsesi askë nuk e shtyn për më vonë, kur atij t'i vijë afati i vet. Allahu hollësisht është i njohur me atë që ju punoni." (Munafikun, 11) Abdullah ibn Mesudi r.a., thotë i Dërguari i Allahut ﷺ na...
Pyetja: Nëse i vdekuri lë amanet që të varroset në një vend të caktuar, a jemi të obliguar që ta çojmë amanetin e tij në vend? *** Përgjigjja: Në parim themi se i vdekuri musliman duhet të varroset në vendin ku ka vdekur, në varrezat e muslimanëve, dhe se transportimi i kufomës së...

TRENDI I PYETJEVE