Pyetje: Ne si njerëz nuk mundemi t’i shmangemi udhëtimit e ndonjëherë është i shkurtër e herën tjetër i gjatë. Çfarë etike ka përmendur Feja Islame në lidhje me udhëtimin?  Përgjigje: Falënderimi i takon Allahut, që ka dërguar Pejgamberin salallahu alejhi ue selem, dhe na ka mësuar për çdo rast, se...
Pyetja: Unë dua të bëhem një shpikës dhe të përfitoj komuniteti im musliman kudo. A do të thotë apo a tregon hadithi i të Dërguarit ﷺ, “Për çdo sëmundje ka një ilaç”, se për çdo problem ka një zgjidhje? A lejohet të besosh dhe të jesh i sigurt se çdo...
Pyetja: Unë jam student në fakultetin e shkencave dhe dua të zgjedh një specialitet që nuk bie ndesh me Islamin. Çfarë mendoni për specializimin në gjenetikë? A lejohet për mua të zgjedh këtë specialitet? *** Përgjigjja:  Falënderimi i takon Allahut. Çdo degë e diturisë për të cilën njerëzit kanë nevojë në çështjet e tyre...
Pyetja: A rrotullohet toka rreth diellit apo e kundërta? *** Përgjigjja: Falënderimet i takojnë Allahut të Lartësuar, përshëndetjet, lëvdatat të Dërguarit të Tij, Muhamedit ﷺ. Fillimisht dua të sqaroj se qëllimi kryesor i zbritjes së Kuranit nuk është shpjegimi i shkencës, porse shpjegimi i besimit të drejtë në Allahun, të cilin duhet ta ketë...
Pyetja: Lëvizjet e asteroidëve që po i afrohen tokës *** Përgjigjja: Allahu i Madhëruar thotë: Nga argumentet e Tij është krijimi i qiejve dhe i tokës dhe shpërndarja e gjallesave në të dyjat dhe Ai me fuqinë e Tij mund t'i bashkojë kurdo që të dëshirojë. (Shura: 29) Lëvizjet e asteroidëve që po i...
Pyetja: Si ishte jeta në Arabi para Islamit? *** Përgjigjja: Para Islamit Arabia ishte në një gjendje shumë të keqe. Kur ata u bekuan me Islamin dhe u bënë ndjekës të këtij besimi, populli i Arabisë u kthye në gjendjen më të mirë sepse u bënë udhëheqës të kombeve dhe kombi më i...
Pyetja: A ka qenë e banuar toka para krijimit të Ademit,paqja qoftë mbi të? *** Përgjigjja: Nuk dimë ndonjë argument prej Kuranit apo Sunetit që të na tregojë se a ka qenë apo jo toka e banuar para Ademit,paqja qoftë mbi të. Vetëm se tregohet nga disa prej të parëve tanë të mirë...
Pyetja: A lejohet shpronësimi i pronës për interesa publike? *** Përgjigjja: Bazat e Sheriatit Islam shprehen qartë dhe prerë në respektimin e pronës private, aq sa dispozitat islame në këtë drejtim janë aq të njohura sajanë bërë pjesë e dijessë domosdoshme islame. Ruajtja e pasurisë është një nga pesë objektivat madhore që Sheriati...
Pyetja: A lejohet transplantimi i organeve të trupit? *** Përgjigjja: Akademia mori në shqyrtim studimin nëse lejohet transplantimi apo jo. Pas një diskutimi të gjerë ndërmjet anëtarëve të Asamblesë së Akademisë, Asambleja është e mendimit se argumentet e atyre që lejojnë transplantimin janë më të pranueshme, kështu që ajo vendosi si më poshtë: Së...

Përse u krijua njerëzimi?

Pyetja: Përse u krijua njerëzimi? *** Përgjigjja: Së pari: Një nga atributet më të mëdha të Allahut është Urtësia, dhe një nga emrat e Tij më të mëdhenj është El-Hakim ( i Urti). Ai asgjë nuk e ka krijuar kot, i Lartësuar dhe i pa të meta është Allahu. Ai i krijon gjërat për arsye...

TRENDI I PYETJEVE