Pyetje: Kur thoni kërkimin e diturisë, a doni të thoni vetëm diturinë e Ku’ranit apo shkencë e teknologji? Përgjigje: E para dhe e pakontestueshja dhe e privilegjuar është dija e fesë, të mësosh atë që Allahu e do më së shumti pra librin e Tij: Ku’ranin, sunetin, dispozitat. Është e...
Pyetje: Si ta inkurajoj fëmijën tim në lexim? Përgjigje:  Mënyrat dhe metodat për të inkurajuar fëmijën në lexim kanë shumë rëndësi në ngjalljen e dashurisë dhe interesimit për librin. Kjo kërkon kohë dhe përkushtim. Fëmija duhet të jetë pjesëmarrës në lexim, t’i dhurohet libri si një dhuratë e bukur, të...
Pyetja: Çfarë është Mudaraba? *** Përgjigjja: Mudaraba është një term që përdoret në kohën bashkëkohore, mirëpo është një term shumë i vjetër nga librat islam të fikhut në veçanti. Është një lloj partneriteti, në të cilën janë dy palë: pala e cila ka para dhe kryen investimin, si dhe pala e cila kryen...
Pyetja: A lejohet vendosja e ngrohësve elektrik para namazlinjëve? *** Përgjigjja: Dijetarët (Allahu i mëshiroftë!) kanë mendime të ndryshme në lidhje me faljen e namazit në drejtim të zjarrit. Prej tyre ka që e kanë urrejtur një gjë të tillë dhe të tjerët nuk e kanë urrejtur këtë. Ata të cilët e kanë...
Pyetja: A më lejohet të përgjigjem rreth një çështjeje fetare, duke u bazuar në çfarë kam lexuar apo dëgjuar? *** Përgjigjja: Nëse të pyesin rreth një çështjeje fetare, rreth së cilës ke njohuri të saktë, të cilën e ke përftuar në ndonjë libër të besueshëm fetar, apo e ke dëgjuar nga mësimet dhe...
Pyetja: Cilin model duhet ndjekur për ligjërimin e sotëm islam? *** Përgjigjja: "Kjo kohë është koha e butësisë, durimit dhe urtësisë, nuk është koha e ashpërsisë. Shumica e njerëzve janë të paditur, të pavëmendshëm dhe të ndikuar nga kjo botë, ndaj duhet patjetër durim, duhet patjetër butësi, derisa tu mbërrijë thirrja islame, derisa...
Pyetja: Kërkuesi fillestar i dijes islame si të vendosë cilin dijetar, apo cilin medh'heb, duhet të ndjekë? *** Përgjigjja: Allahu i Lartësuar thotë: "Pyesni njerëzit e dijes (dijetarët) nëse nuk e dini." (El Enbija: 7) Nëse ky nxënës është fillestar dhe nuk di se si të nxjerri argumentin, atëherë nuk ngel për të vetëm...
Pyetja: A duhet që të mjaftohemi vetëm me gjykimet fetare të katër medh’hebeve (shkollave juridike islame) dhe ndjekjen e njërës prej tyre, pa marrë në konsideratë ndryshimin e situatave dhe kohës? *** Përgjigjja: Falënderimi dhe lëvdatat i takojnë Allahut! Paqja, mëshira dhe bekimet e Tij qofshin mbi të Dërguarin e Tij, Muhamedin ﷺ,...
Pyetja: Cili është dallimi mes frikës dhe mendimit të mirë për Allahun? *** Përgjigja: Muslimani e bashkon frikën dhe mendimin e mirë për Allahun. Allahu thotë: "Ata përpiqeshin për kryerjen e punëve të mira, na u luteshin duke shpresuar (në shpërblimin e Allahut) dhe duke u frikësuar (prej dënimit të Allahut), ishin respektues ndaj nesh."...
Pyetja: Prej haditheve të njohura që qarkullon në mesin e ligjëruesve dhe autorëve është edhe hadithi: ”Islami ka filluar i huaj, dhe do të kthehet si ka filluar, për atë, lum për të huajt”. Më intereson, ky hadith sa është i saktë? dhe nga ana tjetër në çka aludon hadithi? Poashtu,...

TRENDI I PYETJEVE