Pyetja: A lejohet studimi i shkencave politike? *** Përgjigjja: Falënderimet i takojnë Allahut të Lartësuar, përshëndetjet, lëvdatat të Dërguarit të Tij, Muhamedit ﷺ. Fillimisht duhet ta dimë që, kërkimi i dijes dhe arritja e saj, është ndër parimet bazë në të cilat fuqishëm nxit feja Islame. Fjala e parë që është zbritur në Kuran...
Pyetja: A lejohet leximi i librave dhe artikujve të fallxhorëve dhe astrologëve? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Nuk lejohet të bësh pyetje fallxhoresh, edhe nëse nuk i beson sepse Pejgamberi ﷺ ka thënë: “Kush shkon te një fallxhore dhe e pyet për ndonjë gjë, atij nuk i pranohet lutja për dyzet ditë.” Kjo...
Pyetja: Si i përgjigjeni filozofëve të cilët i japin përparësi arsyes ndaj tekstit fetar? *** Përgjigjja: Funksioni i arsyes lidhur me Kuranin Fisnik dhe Sunetin pejgamberik është të kuptojë dhe t'i pranojë ato. Përveç kësaj, arsyeja s'ka tjetër rol. Ka shumë tekste fetare që e obligojnë muslimanin për të pasuar Kuranin Fisnik dhe...
Disa jetojnë pa u menduar se çka është filozofia e jetës së tyre; disa të tjetë vetëm mendojnë pa mundur ti vënë idetë e tyre në zbatim. Megjithëatë ne kemi një oligim i cili është të jetuarit plotësisht dhe me ide dhe duke jetuar të prodhojmë kombinime të freskëta...
Pyetja: A lejohet studimi i filozofisë? *** Përgjigjja: Në esencë studimi i filozofisë me qëllim të njohjes së realitetit, është i ndaluar. Pasqyrimi për botën, jetën, njeriun, etj. janë në kundërshtim me mësimet fetare. Bile jo vetëm që kundërshtohen, por shpeshherë nënvlerësohen “doktrinat” fetare përballë “parimeve” filozofike. Do të lejohej studimi i filozofisë, nëse...
Pyetja: Siç e dimë, ekzistojnë argumente logjike dhe argumente nga tekstet fetare, nëpërmjet të cilave pohojmë se Allahu është Krijuesi i njeriut, jetës, gjithësisë në tërësi. Si ta dallojmë argumentimin logjik nga ai me tekste fetare? *** Përgjigjja: Lëvdatat ia shprehim Allahut. Salavate dhe selame çojmë për Profetin Muhamed ﷺ, familjen dhe shokët...

TRENDI I PYETJEVE