Pyetja: Jetojmë në një lagje ku ka dy xhami afër njëra-tjetrës. Njëra prej tyre zakonisht mbushet me xhemat, ndërsa në të dytën nuk ka, kështu që ndonjëherë xhamia as nuk hapet. Në atë rast, cila është më mirë: të falesh në xhaminë e mbushur plot, apo të falesh në xhamitë...
Pyetja: Përkatësi ndaj kombit apo ndaj parimit? *** Përgjigjja: Duke bërë fushatë elektorale, që të bëhen presidentë apo të fitojnë një vend në parlament si deputet, disa njerëz duke lavdëruar veten thonë se: “ata nuk i përkasin ndonjë grupimi apo pikëpamje të caktuar” dhe nëse ata zgjidhen do t’i përkushtohen interesave të vendit...
Pyetja: A lejohet shpronësimi i pronës për interesa publike? *** Përgjigjja: Bazat e Sheriatit Islam shprehen qartë dhe prerë në respektimin e pronës private, aq sa dispozitat islame në këtë drejtim janë aq të njohura sajanë bërë pjesë e dijessë domosdoshme islame. Ruajtja e pasurisë është një nga pesë objektivat madhore që Sheriati...
Pyetja: Cilin model duhet ndjekur për ligjërimin e sotëm islam? *** Përgjigjja: "Kjo kohë është koha e butësisë, durimit dhe urtësisë, nuk është koha e ashpërsisë. Shumica e njerëzve janë të paditur, të pavëmendshëm dhe të ndikuar nga kjo botë, ndaj duhet patjetër durim, duhet patjetër butësi, derisa tu mbërrijë thirrja islame, derisa...

Ku ndikon Ramazani?

Pyetja: Si ndikon Ramazani në shtimin e bereqetit? *** Përgjigjja: Krahas segmenteve të tjera, të cilat janë të pranishme dhe evidente, nga mirësitë e muajit të begatë të Ramazanit janë edhe vlerat sociale. Tani, më shumë se asnjëherë më parë, kemi nevojë të jemi pranë njëri-tjetrit, t'i ofrojmë ndihmën e solidaritetit atyre që...
Pyetja: Shoku im më ka falur 500 euro, por pas disa muajsh më kërkon t’ia kthejë ato 500 euro. Çka duhet të veproj? *** Përgjigjja: Dhënia e dhuratës konsiderohet prej virtyteve më të mira në Islam. Dhuratat e ndërsjella janë mënyra më e mirë për zhdukjen e urrejtjes dhe forcimin e vëllazërisë në Islam. Transmetohet...
Pyetja: Cili është qëndrimi juaj për bashkimin e ehli sunetit dhe rafidive? *** Përgjigjja: Bashkimi mes të rafidive dhe ehli sunetit është i pamundshëm, sepse akidja (besimi) dallon. Akidja e ehli sunnetit është: njëshmëria e Allahut të Lartësuar, të veçuarit e Allahut me ibadet dhe ehli sunneti nuk i luten askujt përveç Allahut...
Pyetja: Prej haditheve të njohura që qarkullon në mesin e ligjëruesve dhe autorëve është edhe hadithi: ”Islami ka filluar i huaj, dhe do të kthehet si ka filluar, për atë, lum për të huajt”. Më intereson, ky hadith sa është i saktë? dhe nga ana tjetër në çka aludon hadithi? Poashtu,...
Pyetja: Përse muslimanët abuzojnë me jomuslimanët duke i thirrur ata si jobesimtarë (qafirë)? *** Përgjigjja: Qafir – jobesimtar do të thotë kur dikush mohon apo kundërshton ligjet e Allahu Fuqiplotë. Fjala ‘Kafir’ e që në gjuhën shqipe e ka kuptimin ‘mohues’, rrjedh nga fjala ‘Kufer’, që do të thotë; fshehje, mohim apo refuzim. Në terminologjinë...
Pyetja: "Mospërputhja e mendimeve në mes medhhebeve është mëshirë", a është ky hadith i vërtetë, apo jo? *** Përgjigjja: Ky nuk është hadith, por është transmetuar në një hadith, ku thuhet: "Mospërputhja e mendimeve në umetin tim është mëshirë." Ky hadith nuk ka sened (zinxhir transmetuesish) deri te Pejgamberi ﷺ dhe e ka përmendur...

TRENDI I PYETJEVE